Választási és népszavazási ügyek

Tájékoztató a választási és a népszavazási eljárásban benyújtott alkotmányjogi panasz eljárások speciális szabályairól

A választási szerv határozatával kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott bírói döntés ellen választási ügyben a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.), népszavazási ügyben a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről és a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (Nsztv.) rendelkezései alapján nyújtható be alkotmányjogi panasz.

Az eljárásokra az alkotmányjogi panasz általános szabályait az alábbiakban ismertetett eltérésekkel kell alkalmazni. Ezen az oldalon ezeket a speciális szabályokat – jogszabályi rendelkezéseket, alkotmánybírósági határozatokat – ismertetjük. Az alkotmányjogi panasz eljárás általános szabályai itt találhatóak >>

Határidő az alkotmányjogi panasz benyújtására

A Ve. 233. §-a alapján választási ügyben (választási időszakon belül) a választási szerv határozatát felülvizsgáló bírói döntéssel szemben – az általános hatvan napos határidővel ellentétben – a bíróság döntésének közlésétől számított három napon belül lehet alkotmányjogi panaszt benyújtani. Nem tartozik ebbe a körbe a választási szervnek a választási időszakon kívül meghozott döntése tárgyában hozott bírói döntés elleni alkotmányjogi panasz, amelyet a Ve. 233. § (4) bekezdése értelmében az általános szabály szerint, a bírói döntés kézbesítésétől számított hatvan napos határidőben lehet előterjeszteni.

A népszavazási ügyben benyújtott alkotmányjogi panasz esetében a benyújtás határideje öt nap, közös eljárás (az országgyűlési képviselők általános választásával azonos napon tartott országos népszavazási eljárás) esetén három nap [Ve. 233. § (1) bekezdés, Nsztv. 79. § (5) bekezdés]. Az elkésetten benyújtott panasz esetén nincs lehetőség a mulasztás igazolására, tehát a fenti határidők jogvesztők.

A helyi választási bizottságnak a népszavazásra javasolt kérdés hitelesítésével kapcsolatos döntése elleni törvényszéki felülvizsgálati döntést támadó alkotmányjogi panaszt a törvényszék döntésének a helyi választási iroda honlapján való közzétételét követő nyolc napon belül lehet benyújtani [Nsztv. 57. § (4) bekezdés].

A Nemzeti Választási Bizottságnak az országos népszavazásra javasolt kérdés hitelesítésével kapcsolatos döntése tárgyában a Kúria felülvizsgálati eljárásban hozott döntése elleni alkotmányjogi panaszt a Kúria döntésének a Magyar Közlönyben történő közzétételétől számított nyolc napon belül lehet benyújtani [Nsztv. 30. § (5) bekezdés].

Az Országgyűlés népszavazást elrendelő, illetve a kötelezően elrendelendő népszavazás elrendelését elutasító határozata elleni indítványt a határozat közzétételét követő tizenöt napon belül lehet benyújtani az Alkotmánybírósághoz [Abtv. 33. § (1) bekezdés].

A alkotmányjogi panasz benyújtásának helye és módja választási és népszavazási ügyben

A választási eljárásban a Ve. 233. §-a, a népszavazási eljárásban az Nsztv. 79. § (5) bekezdése, 57. § (4) bekezdése és 30. § (5) bekezdése alapján előterjesztett alkotmányjogi panaszt az általános szabályok szerint az ügyben első fokon eljáró bíróságnál kell az Alkotmánybírósághoz címezve benyújtani. A bíróság az alkotmányjogi panaszt továbbítja az Alkotmánybíróság részére.

Az Országgyűlés népszavazást elrendelő, illetve a kötelezően elrendelendő népszavazás elrendelését elutasító határozata elleni indítványt (Abtv. 33. §) közvetlenül az Alkotmánybírósághoz kell benyújtani.

A főtitkári és az egyesbírói eljárás

Tekintettel a rövid határidőkre, az Ügyrend 26. § (1) bekezdése alapján a főtitkár nem tájékoztatja külön levélben az indítványozót, hogy indítványát az Alkotmánybíróság nyilvántartásba vette. A nyilvántartásba vett indítványok alapján indult ügyek adatai (az ügyszám, a támadott bírói döntés száma, az indítvány rövid összefoglalója, az anonimizált indítvány stb.) megtalálhatóak az ügy elektronikus adatlapján az Alkotmánybíróság honlapján (az adatlapok elérhetőek a keresőn keresztül ügyszám alapján).

A Ve. 233. § (3) bekezdése alapján a választási időszakban választási ügyben, valamint népszavazási ügyekben a főtitkárnak nincs lehetősége hiánypótlásra felhívni az indítványozót. Ugyanakkor a Ve. 233. § (4) bekezdése alapján előterjesztett alkotmányjogi panaszok esetén az Alkotmánybíróság az eljárást az általános szabályok szerint folytatja le, tehát a választási időszakon kívüli választási ügyben benyújtott alkotmányjogi panasz eljárás során hiánypótlásra van lehetőség.

Eljárási határidők

Az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panasz befogadásáról választási ügyben és a közös eljárásban az Alkotmánybírósághoz érkezéstől számított három munkanapon, népszavazási ügyben öt munkanapon belül dönt, és a befogadott panaszról további három, illetve öt munkanapon belül hoz érdemi döntést. Az Ügyrend 53/A. §-a értelmében, ha az előadó alkotmánybíró az Ügyrend 31. § (6) bekezdése alapján a választási vagy népszavazási eljárásokban terjeszt az alkotmányjogi panasz befogadásáról szóló döntés helyett az alkotmányjogi panasz érdemi elbírálását tartalmazó határozat-tervezetet a testület elé, akkor az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszról a Ve. 233. § (1)-(3) bekezdései szerinti eljárás és a közös eljárás esetén a beérkezéstől számított hat munkanapon, az Nsztv. 79. § (5) bekezdése szerinti országos népszavazási eljárás esetén a beérkezéstől számított tíz munkanapon belül dönt.

A Ve. 233. § (4) bekezdése alapján a választási időszakon kívül előterjesztett alkotmányjogi panaszok esetén az alkotmányjogi panasz befogadhatóságáról a főtitkár eljárás megindításáról szóló tájékoztatásától számított százhúsz napon belül kell döntenie az Alkotmánybíróságnak. Az előadó alkotmánybírónak az első érdemi döntés-tervezetet legkésőbb a befogadást követő száznyolcvan napon belül kell a testület elé terjesztenie.

Az Országgyűlés népszavazás elrendelésével összefüggő határozata tárgyában az Alkotmánybíróság az indítvány beérkezésétől számított harminc napon belül hoz döntést [Abtv. 33. § (1) bekezdés].

A helyi választási bizottságnak a népszavazásra javasolt kérdés hitelesítésével kapcsolatos döntése elleni törvényszéki felülvizsgálati döntést támadó alkotmányjogi panasz [Nsztv. 57. § (4) bekezdése], valamint a Nemzeti Választási Bizottságnak az országos népszavazásra javasolt kérdés hitelesítésével kapcsolatos döntése tárgyában a Kúria felülvizsgálati eljárásban hozott döntése elleni alkotmányjogi panasz [Nsztv. 30. § (5) bekezdése] tárgyában az Alkotmánybíróság harminc napon belül dönt.

Egyéb speciális szabályok

A Ve. 233. § (3) bekezdése alapján a választásokkal kapcsolatos alkotmányjogi panasz eljárásban a rövid határidőkre tekintettel a jogalkotó meghallgatására, nyilvános meghallgatásra, más szerv megkeresésére, valamint az indítvány kiegészítésére való felhívásra nincs lehetőség.

Az indítvány kiegészítésére, megváltoztatására lehetősége van az indítványozónak, de az Alkotmánybíróság a 3010/2014. (II. 11.) AB végzésben kimondta, hogy annak figyelembe vételére csak akkor van lehetőség, ha a kiegészítésre a Ve. 233. § (1) bekezdésében foglalt három napos határidőn belül kerül sor {3010/2014. (II. 11.) AB végzés, Indokolás [26]}.

A Ve. 233. §-a szerinti panaszok befogadása és érdemi vizsgálata során az Alkotmánybíróság teljes ülésben vagy öttagú tanácsokban jár el. Az öttagú tanács az általános szabálytól eltérően ilyen ügyben akkor is határozatképes, ha a tagok többsége jelen van.

• • •

A Ve. 233. §-a:

„233. § (1) Az e törvény alapján, a választási szerv határozatával kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott bírói döntés elleni alkotmányjogi panasz a sérelmezett döntés közlésétől számított három napon belül nyújtható be az Alkotmánybírósághoz.

(2) Az Alkotmánybíróság az e törvény alapján, a választási szerv határozatával kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott bírói döntés elleni alkotmányjogi panaszról az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 56. §-a szerint a beérkezésétől számított három munkanapon belül, a befogadott alkotmányjogi panaszról további három munkanapon belül dönt.

(3) Az e törvény alapján, a választási szerv határozatával kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott bírói döntés elleni alkotmányjogi panasszal kapcsolatos eljárás során az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 30. § (2), (3) és (5) bekezdése, 55. § (3) bekezdése, 57. § (1)-(1f) és (7) bekezdése, 58. § (1) bekezdése és 60. §-a nem alkalmazható.

(4) Az (1)-(3) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni, ha a kérelem nem olyan választáshoz kapcsolódik, amelynek kitűzése már megtörtént, de a választás eredménye a választási szerv határozatának meghozatalakor még nem emelkedett jogerőre.”

Az Nsztv. vonatkozó rendelkezései:

„30. § (1) A Kúria a felülvizsgálati kérelmet kilencven napon belül bírálja el. A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság határozatát helybenhagyja, vagy azt megváltoztatja. A Kúria döntése ellen további jogorvoslatnak helye nincs. […]

(5) A Kúria (1) bekezdés szerinti döntése elleni alkotmányjogi panaszt a Kúria döntésének Magyar Közlönyben történt közzétételétől számított nyolc napon belül lehet benyújtani. Az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszról harminc napon belül dönt.”

„57. § (1) A helyi választási bizottságnak a kérdés hitelesítésével kapcsolatos döntése elleni felülvizsgálati kérelmet – a törvényszékhez címezve – úgy kell benyújtani, hogy az a határozat közzétételét követő tizenöt napon belül megérkezzen a helyi választási bizottsághoz. Ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak az azt követő legközelebbi munkanapon jár le.

(2) A helyi választási bizottság a felülvizsgálati kérelmet a beérkezését követő öt napon belül megküldi a törvényszéknek. Ha a felülvizsgálati kérelmet közvetlenül a törvényszékhez nyújtották be, arról a törvényszék haladéktalanul tájékoztatja a helyi választási bizottságot.

(3) A törvényszék a felülvizsgálati kérelmet harminc napon belül bírálja el. A törvényszék a helyi választási bizottság határozatát helybenhagyja, vagy azt megváltoztatja; döntése ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

(4) A törvényszék a döntését haladéktalanul megküldi a helyi választási irodának, amely azt legkésőbb a megérkezést követő munkanapon közzéteszi a honlapján, megjelölve a közzététel napját. A törvényszék döntése elleni alkotmányjogi panaszt a törvényszék döntésének a helyi választási iroda honlapján való közzétételét követő nyolc napon belül lehet benyújtani. Az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszról harminc napon belül dönt.”

„79. § (1) Az országos népszavazási eljárásban a jogorvoslat benyújtására és elbírálására rendelkezésre álló határidő öt nap, közös eljárás esetén három nap. Ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő – közös eljárás kivételével – csak az azt követő legközelebbi munkanapon jár le. […]

(5) A Ve. 233. § alkalmazása során az alkotmányjogi panasz benyújtására és az Alkotmánybíróság döntéseire rendelkezésre álló határidő öt munkanap; közös eljárás esetén az alkotmányjogi panasz benyújtására rendelkezésre álló határidő három nap, az Alkotmánybíróság döntéseire rendelkezésre álló határidő három munkanap.”

Az Abtv. 33. §-a:

„33. § (1) Az Országgyűlés népszavazást elrendelő, valamint kötelezően elrendelendő népszavazás elrendelését elutasító határozatát az Alkotmánybíróság az elrendelés vagy elutasítás Alaptörvénnyel való összhangja és törvényessége tekintetében bárki indítványára harminc napon belül felülvizsgálja. Az indítványnak az Országgyűlés határozatának közzétételét követő tizenöt napon belül be kell érkeznie.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eljárásban az Alkotmánybíróság a határozat érdemében csak akkor folytat vizsgálatot, ha az aláírásgyűjtő ív hitelesítése és a népszavazás elrendelése között a körülményekben olyan lényeges változás következett be, amelyet a kérdés hitelesítéséről, illetve az azzal szembeni felülvizsgálati kérelemről hozott döntés során a Nemzeti Választási Bizottság, illetve a Kúria nem vehetett figyelembe, és a döntést érdemben befolyásolhatja.

(3) Az Alkotmánybíróság nem vizsgálja érdemben azt az indítványt, amelyben az indítványozó a népszavazási kérdés tartalmát illető, illetve a hitelesítéssel összefüggő alkotmányossági aggályokra hivatkozik.”

• • •

A választási ügyekben hozott legújabb döntéseket a legfrissebb döntések menüpont >> alatt lehet megtekinteni.

Az egyes ügyek adatlapjain elolvashatóak az ügy fontosabb adatai és az anonimizált indítvány szövege is.