Adatkezelési tájékoztató

 

Adatkezelési tájékoztató az Alkotmánybíróság honlapjának használata és az elektronikus levelezés során naplózott adatok kezeléséhez
2018. május 25.

1. Az adatkezelő

Név: Alkotmánybíróság Hivatala
Székhely: 1015 Budapest, Donáti u. 35-45.
Postacím: 1535 Budapest, Pf. 773.
E-mail: tajekoztatas@mkab.hu
Telefon: (06-1) 488-31-00
Fax: (06-1) 212-11-70
Honlap: alkotmanybirosag.hu

2. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

Név: Dr. Bitskey Botond, főtitkár
E-mail: tajekoztatas@mkab.hu
Telefon: (06-1) 488-32-21
Fax: (06-1) 488-32-29

3. Honlap és elektronikus levelezés napló adatok

3.1. A kezelt személyes adatok köre
Az Alkotmánybíróság honlapjának (internetes weboldalának, online tartalomszolgáltatásának) használata vagy az Alkotmánybíróság Hivatala által üzemeltetett e-mail címre történő levélküldés során a szolgáltatásokat biztosító informatikai rendszerek az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül naplózzák az Alkotmánybíróság Hivatala szervereivel kapcsolatot létesítő informatikai rendszerek IP címét.

3.2. Az adatkezelés célja
Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvénynek való megfelelés.
Az Alkotmánybíróság honlapján történő elektronikus tartalomszolgáltatás hibamentes, folyamatos és zavartalan működésének fenntartása.
Az Alkotmánybíróság Hivatala e-mail rendszerének hibamentes, folyamatos és zavartalan működésének fenntartása.
A személyes adat szolgáltatása az Alkotmánybíróság honlapja használatának, valamint az Alkotmánybíróság e-mail rendszerébe történő elektronikus levél küldésének az alapfeltétele.

3.3. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. [Adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont]
Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. [Adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont]

3.4. Az adatkezelés időtartama
30 nap

3.5. Az adatkezelő jogos érdekei
Az Alkotmánybíróság online tartalomszolgáltatása hibamentes, folyamatos és zavartalan működésének fenntartása.
Az Alkotmánybíróság Hivatala e-mail rendszerének hibamentes, folyamatos és zavartalan működésének fenntartása.
Az Alkotmánybíróság adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata itt érhető el>>

3.6. Google Analytics
Weboldalunk a látogatottsági statisztikai adatok megismerése érdekében a Google Analytics szolgáltatásait használja fel.
A Google Analytics a Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043. USA; a továbbiakban „Google”) által nyújtott szolgáltatás, amely a felhasználó számítógépén elhelyezett és a weboldal használatának elemzését lehetővé tevő sütiket használ. A süti információkat generál a felhasználó weboldal használatáról, amit aztán általában a Google egyik szerverére továbbítanak az Amerikai Egyesült Államokba, és ott tárolják.
Az Alkotmánybíróság honlapján aktiválva van az IP-címek névtelenítése, így az Európai Unióban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő fél országaiban tartózkodó Google felhasználók IP-címeit továbbítás előtt rövidítik. Csak kivételes esetekben fordulhat elő, hogy a teljes IP-címet továbbítják egy amerikai Google szerverre, és ott rövidítik.
A Google ezeket az információkat az Alkotmánybíróság honlapján keletkező adatok alapján gyűjti és rendszerezi, azzal a céllal, hogy az Alkotmánybíróság Hivatala elemezhesse, hogy hogyan használják a látogatók az Alkotmánybíróság honlapját, a Google jelentéseket állítson össze az Alkotmánybíróság honlapján folyó aktivitásról, és egyéb szolgáltatásokat nyújtson az Alkotmánybíróság Hivatala számára a honlap használatával és az internet használati szokásokkal kapcsolatban.
Az Ön böngészőjéből a Google Analytics szolgáltatás keretében továbbított IP-címet a Google nem vonja össze egyéb adatokkal. A Google adathasználatával kapcsolatban további információkat talál ezen az oldalon >>.
Megakadályozhatja, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a Google Analytics sütije által generált, a weboldal használatára vonatkozó adatokat (többek között az IP-címét), ha letölti és telepíti az ezen az oldalon elérhető böngésző bővítményt >>.

4. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Alkotmánybíróság Hivatala nem alkalmaz a személyes adatokon alapuló automatizált döntéshozatali mechanizmust és profilalkotást.

5. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

5.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás
Az érintettek által megadott személyes adatokhoz az Alkotmánybíróság tagjai és Hivatalának munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében és erejéig. Indokolt és szükséges esetben és mértékben a személyes adatokhoz hozzáférhetnek az Alkotmánybíróság Hivatala részére megbízási szerződés alapján feladatot ellátó személyek is.
Az Alkotmánybíróság Hivatala csak szükséges esetben adja át a személyes adatait más állami szervek számára. Így például
– az Alkotmánybíróság Hivatala a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény, a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet és Alkotmánybíróság elnökének az Alkotmánybíróság iratkezelési szabályzatáról szóló 8/2015. (XII. 10.) utasítása alapján köteles átadni a maradandó értékű ügyiratokat a benne szereplő személyes adatokkal együtt a Magyar Nemzeti Levéltárnak.
– az Alkotmánybíróság Hivatala adott esetben a jogszabályok által előírt kötelezettségei alapján az általa kezelt személyes adatokat köteles átadni az arra jogosult hatóságoknak (pl. bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, Állami Számvevőszék stb.).
Az Alkotmánybíróság Hivatala az általa kezelt személyes adatokat – a Google Analytics által kezelt adatok kivételével – nem továbbítja harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

5.2. Adatbiztonsági intézkedések
Az Alkotmánybíróság Hivatala az általa kezelt személyes adatokat papíralapú ügyiratokban, illetve elektronikus formában az Alkotmánybíróság tulajdonában lévő számítógépeken (szervereken) tárolja. Az Alkotmánybíróság Hivatala az általa kezelt személyes adatok tárolásához más tulajdonában lévő számítógépeket (szervereket) nem vesz igénybe.
Az Alkotmánybíróság Hivatala a hatályos jogszabályokban előírt intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, a jogosulatlan törlés, a jogosulatlan megváltoztatás és a jogosulatlan felhasználás ellen.

6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

6.1. A tájékoztatás kéréshez való jog
Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Alkotmánybíróság Hivatalától a következőkről:
Az Alkotmánybíróság Hivatala
– az érintett személy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, mióta és mennyi ideig kezeli;
– miként jutott hozzá az érintett személy személyes adataihoz;
– az érintett személy mely személyes adataihoz kinek, mikor, milyen jogszabály alapján biztosított hozzáférést, vagy azokat kinek, mikor, milyen jogszabály alapján továbbította.
Az Alkotmánybíróság Hivatala az érintett tájékoztatási kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az érintett által megadott elérhetőségen teljesíti.

6.2. A helyesbítéshez való jog
Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Alkotmánybíróság Hivatala módosítsa valamely személyes adatukat (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). Az Alkotmánybíróság Hivatala a kérelmet legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségen tájékoztatja.

6.3. A törléshez való jog
Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Alkotmánybíróság Hivatalától a személyes adatainak a törlését. Az Alkotmánybíróság Hivatala az érintett kérelmét – az alábbiak kivételével – legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségen tájékoztatja.
A törlési kérelmet az Alkotmánybíróság Hivatala elutasítja, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségen tájékoztatja, ha törvény vagy az alapján egyéb jogszabály, szabályzat az Alkotmánybíróság Hivatalát a személyes adatok további kezelésére kötelezi.

6.4. A zároláshoz való jog
Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Alkotmánybíróság zárolja. A kérelmet az Alkotmánybíróság Hivatala haladéktalanul teljesíti, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségen tájékoztatja. A zárolás addig tart, amíg azt az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi.

6.5. A tiltakozáshoz való jog
Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Alkotmánybíróság Hivatala az érintett személyes adatait közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy egyéb jogszerűtlen célra felhasználná, illetve jogosulatlan személy részére hozzáférést engedne, vagy azokat ilyen személynek továbbítaná.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: naih.hu
Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Alkotmánybíróság ellen.