Az Alkotmánybíróság április 28-i teljes ülése

– a Fővárosi Ítélőtábla 8.Bf.392/2016/113. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (harmadfokú eljárás kizártsága) (IV/1070/2018.)

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3b) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (közérdekű adat kiadása) (III/629/2019.)

– a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 246. § (1) bekezdés c) pontja és a 248. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (ellenkérelem formalizált benyújtási kötelezettsége) (III/1330/2019.)

– az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 60/A. § (1a) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (állami támogatás visszafizetése; falugondnoki szolgáltatás) (III/1679/2019.)

– a Kúria Pfv.IV.20.118/2016/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (ingatlan hasznosításának korlátozása) (IV/1357/2016.)

– a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 152. § (2a) bekezdése és a 197. § (10) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (közbeszerzés) (III/72/2020.)

– a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 2. § (1) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontjai alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló nemzetközi szerződésbe ütközésének vizsgálata (megváltozott munkaképességű személyek ellátása) (V/1657/2019.)

– a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 108. § (5) bekezdés a) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (jogi személy földhasználati joga) (III/242/2020.)

– az Alaptörvény B) cikk (1) és (4) bekezdéseinek, E) cikk (2) bekezdésének és 19. cikkének értelmezésére irányuló indítvány vizsgálata (X/364/2018.)