Az Alkotmánybíróság 2012. március 27-i teljes ülése

 

Napirend:

 – Hatásköri összeütközés megszüntetésére és az eljáró szerv kijelölésére irányuló indítvány vizsgálata (IX/1209/2012. Korábbi ügyszám: 1235/F/2009.)

 – Az Országos Választási Bizottság 6/2012. (I. 16.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata (VI/2235/2012.)

 – Az Országos Választási Bizottság 177/2011. (X. 12.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata (VI/974/2012.)

 – A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 171. § (5f) bekezdése alaptörvény-ellenességének vizsgálatára irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2272/2012.)

 – Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdése alaptörvény-ellenességének vizsgálatára irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (III/1458/2012.)

 – Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvénnyel kapcsolatban benyújtott, utólagos normakontroll iránti indítvány vizsgálata (II/1475/2012.)

 – A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 177/2009. (XII. 28.) FVM rendelet 1. § d) pontja alaptörvény-ellenességének vizsgálatára irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (III/501/2012.)

 

Összefoglaló:

 Az Alkotmánybíróság a március 27-i teljes ülésén megtárgyalta a napirendjén szereplő előterjesztéseket. A testület az alábbi döntéseket hozta:

 – Az Országos Választási Bizottság 6/2012. (I. 16.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat (VI/2235/2012.)

Az Alkotmánybíróság megsemmisítette az Országos Választási Bizottság 6/2012. (I. 16.) OVB határozatát, és az Országos Választási Bizottságot új eljárásra utasította. Két választópolgár 2011. május 24-én országos népszavazásra irányuló aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az OVB-hez, amelyen az alábbi kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt el nem érő személy számára 2011. január 1-jén jogszerűen folyósított nyugdíj összege csak a 2011. január 1-jén hatályos jogszabályok szerinti okból csökkenjen?” Az Országos Választási Bizottság 82/2011. (VI. 24.) OVB határozatával megtagadta a hitelesítést, mert alkotmánymódosításra irányuló kérdésben nincs helye népszavazásnak. A határozat ellen kifogást nyújtottak be. Az Alkotmánybíróság 127/2011. (XII. 2.) számú határozatában megállapította: a kérdés eredményes népszavazáson történő támogatása esetén nem lenne szükség az Alkotmány hivatkozott 70/E. § (3) bekezdésének megváltoztatására, ezért az OVB határozatát megsemmisítette, és a bizottságot új eljárásra utasította. Az Országos Választási Bizottság 6/2012. (I. 16.) OVB határozatával hitelesítette az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát. Az OVB e határozata ellen két magánszemély is kifogással élt. Az Alkotmánybíróság a jogszabályi környezet megváltozását érintő, a kérdés egyértelműségére vonatkozó kifogásokat elutasította. A határozat indokolása ugyanakkor megállapította: mivel a népszavazásra bocsátandó kérdés a jelenlegi költségvetési törvény egyes elemeinek módosítását vonná maga után, az Alkotmánybíróság megalapozottnak találta a kizárt tárgykörbe tartozásra vonatkozó kifogást.

 – Az Országos Választási Bizottság 177/2011. (X. 12.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat (VI/974/2012.)

Az Alkotmánybíróság helybenhagyta az Országos Választási Bizottság 177/2011. (X. 12.) OVB határozatát, amelyben megtagadta az országos népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Támogatja-e Ön, hogy az Országgyűlés tárgyalja meg – Józsefváros polgármestere véleménye figyelembe vételével – a hajléktalan ellátás színvonala emelése végett az ország területi egységeire eső arányos terhelés kialakítását?”

 – Szigliget és Hegymagas községek Körjegyzősége és a Tapolcai Rendőrkapitányság közötti hatásköri összeütközés megszüntetésére és az eljáró szerv kijelölésére vonatkozó indítvány vizsgálata tárgyában készült határozat (IX/1209/2012. Korábbi ügyszám: 1235/F/2009.)

Az Alkotmánybíróság visszautasította a hatásköri összeütközés megszüntetésére és az eljáró szerv kijelölésére irányuló indítványt. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az indítványban részletezett hatásköri vita nem az Alaptörvény értelmezésével dönthető el, ezért nem minősül az Abtv. 36. § (1) bekezdésében meghatározott hatásköri összeütközésnek. Az indítvány alapjául szolgáló ügyben az eldöntendő kérdés az, hogy az elkövetett cselekmény szabálysértésnek vagy bűncselekménynek minősül. A kérdésre adott választól függően a szabálysértési, illetve a büntetőeljárási törvény szabályai egyértelműen meghatározzák, hogy a bűncselekmény illetve szabálysértés miatti feljelentés esetén az eljárás lefolytatására mely szerv rendelkezik hatáskörrel. Ebből következően a konkrét ügyben nem áll fenn hatásköri összeütközés, mert az elkövetett cselekmény minősítésétől függően az eljáró hatóság egyértelműen meghatározható. A határozathoz Bragyova András alkotmánybíró különvéleményt csatolt.