Az Alkotmánybíróság 2012. május 22-i teljes ülése

 

Napirend:

– A hatalom kizárólagos birtoklására irányuló és azt megvalósító kormányzati tevékenység alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadásának vizsgálata (IV/2532/2012.)

– A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 260. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló valamint a Fővárosi Ítélőtábla 15.Fpkf.44.640/2008/9. végzésének és a Fővárosi Bíróság 17.Fpkh.01-06-000034/19. végzésének megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadásának vizsgálata (IV/887/2012.)

– A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet 2. számú melléklete alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadásának vizsgálata (IV/2530/2012.)

– A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet 2. számú melléklete alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadásának vizsgálata (IV/2547/2012.)

– A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet 2. számú melléklete alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadásának vizsgálata (IV/2548/2012.)

– A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet 2. számú melléklete alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadásának vizsgálata (IV/2560/2012.)

– Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 31. § (12) bekezdése és 33. § (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadásának vizsgálata (IV/976/2012.)

– A Fővárosi Bíróság 9.K.33.275/2010/4. számú ítéletével kapcsolatosan benyújtott, a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadásának vizsgálata (IV/977/2012.)

– A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 20. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadásának vizsgálata (IV/2656/2012.)

– A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 24. § (10)-(11) bekezdése és 123. § (6) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadásának vizsgálata (IV/2658/2012.)

– A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 5. § (7) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadásának vizsgálata (IV/2619/2012.)

– Az 1/1999. BJE jogegységi határozat alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadásának vizsgálata (IV/2571/2012.)

– A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 171. § (5f) bekezdése alaptörvény-ellenességének vizsgálatára irányuló alkotmányjogi panasz befogadásának vizsgálata (IV/2272/2012.)

– A magyar állami ösztöndíjas és magyar állami részösztöndíjas hallgatókkal kötendő hallgatói szerződésekről szóló 2/2012. (I. 20.) Korm. rendelet alaptörvény-ellenességének vizsgálata (II/2655/2012.)

– A sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének vizsgálata (II/355/2012.)

– A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 177/2009. (XII. 28.) FVM rendelet 1. § d) pontja alaptörvény-ellenességének vizsgálata (III/501/2012.)

– A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény [a továbbiakban: Ftv.] 86. § (1) bekezdés d) pontja, 86. § (3)-(5) bekezdései, 91. § (3) bekezdése, valamint 100. § b) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadásának vizsgálata (IV/102/2012.)

– A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 12. § (3) bekezdés 2. és 3. mondata, (4)-(5) bekezdései, valamint a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011. (X. 21.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése és 5. §-a alkotmányellenességének megállapítására és visszamenőleges hatályú megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadásának vizsgálata (IV/2495/2012.)

– A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 21. § (6) bekezdése, valamint a 35. § (1) bekezdésének harmadik mondata alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadásának vizsgálata (IV/2715/2012.)

– Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletek jegyzékéről közzétett miniszteri közlemény alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadásának vizsgálata (IV/2657/2012.)

– A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 18/B. § ba) pontja alaptörvény-ellenességének megállapításárára irányuló alkotmányjogi panasz befogadásának vizsgálata (IV/2320/2012.)

– Az Országos Választási Bizottság 9/2012. (I.16.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata (VI/2242/2012.)

 

Összefoglaló:

Az Alkotmánybíróság a 2012. május 22-i teljes ülésén megtárgyalta a napirendjén szereplő előterjesztéseket. A testület az alábbi döntéseket hozta:

– Az Országos Választási Bizottság 9/2012. (I.16.) OVB határozata felülvizsgálatáról (VI/2242/2012.)

Az Alkotmánybíróság megsemmisítette az Országos Választási Bizottság 9/2012. (I. 16.) OVB határozatát és a bizottságot új eljárásra utasította. Az OVB a 98/2011. (VI. 24.) OVB határozatával először megtagadta az országos népszavazás kezdeményezésére irányuló az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését, amelyen a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a jogszerűen megszerzett nyugdíjjogosultságot az Országgyűlés ne vonja el?” Kifogás alapján az Alkotmánybíróság a 114/2011. (XII. 2.) AB határozatában az OVB határozatát megsemmisítette és a bizottságot új eljárásra utasította, amely 9/2012. (I. 16.) OVB határozatával hitelesítette az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát. Az Alkotmánybíróság jelen határozatában megállapította: az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának benyújtása után hatályba lépett a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény, amelynek 3. § (1) bekezdése kimondja, hogy korhatár előtti nyugdíj 2011. december 31-ét követő kezdő naptól nem állapítható meg. Az Alkotmánybíróság megítélése szerint a törvény elfogadásával alapvetően megváltozott az a jogszabályi háttér, amelyhez igazítottan a népszavazási kezdeményezést megfogalmazták, ezért a kérdés a kifogás elbírálásának időpontjában értelmezhetetlenné vált.

– Az Országos Választási Bizottság 185/2011. (XI.15.) OVB határozata felülvizsgálatáról (VI/1567/2012.)

Az Alkotmánybíróság helybenhagyta az Országos Választási Bizottság 185/2011. (XI. 15.) OVB határozatát, amelyben megtagadta az országos népszavazásra és népi kezdeményezésre irányuló 162 darab aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését, mert a beadványozó több tekintetben is megsértette a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét. Az Alkotmánybíróság – az OVB határozatában foglalt indokolással egyetértve – a kifogásokat nem találta megalapozottnak.

– A hatalom kizárólagos birtoklására irányuló és azt megvalósító kormányzati tevékenységről (IV/2532/2012.)

– A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 177/2009. (XII. 28.) FVM rendelet 1. § d) pontjáról (III/501/2012.)

Az Alkotmánybíróság elutasította a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 177/2009. (XII. 28.) FVM rendelet 1. § d) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és a Zalaegerszegi Törvényszék előtt 9.K.20.491/2011. szám alatt folyamatban lévő ügyben való alkalmazásának kizárására irányuló indítványt. Az Alkotmánybíróság megállapította: a 12/2011. (III. 23.) AB határozat ex nunc hatállyal semmisítette meg az FVMr. 1. § d) pontját. A határozat konkrét ügyben vagy ügyekben nem rendelt el semmilyen alkalmazási tilalmat; bírói kezdeményezésről vagy alkotmányjogi panaszról nem kellett dönteni. Ezért a hasonló ténybeli alapból származó, azonos jog alapján keletkezett jogviszonyok akkor nyerhetnek el hasonló elbírálást a bíróság előtt, ha az Alkotmánybíróság a jelen esetben sem mondja ki az FVMr. 1. § d) pontja alkalmazhatatlanságát.

– A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet 2. számú mellékletéről (IV/2530/2012.)

Az Alkotmánybíróság visszautasította a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet 2. számú melléklete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadását, mert az olyan alkotmányjogi kérdéseket vet fel, amelyeket az Alkotmánybíróság egy korábbi döntésében [az 1146/D/2001. AB határozatban (ABH 2009, 1525-1547.)] már elbírált és az indítványt elutasította.

– A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet 2. számú mellékletéről (IV/2547/2012.)

Az Alkotmánybíróság visszautasította a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet 2. számú melléklete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadását, mert az olyan alkotmányjogi kérdéseket vet fel, amelyeket az Alkotmánybíróság egy korábbi döntésében [az 1146/D/2001. AB határozatban (ABH 2009, 1525-1547.)] már elbírált és az indítványt elutasította.

– A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet 2. számú mellékletéről (IV/2548/2012.)

Az Alkotmánybíróság visszautasította a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet 2. számú melléklete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadását, mert az olyan alkotmányjogi kérdéseket vet fel, amelyeket az Alkotmánybíróság egy korábbi döntésében [az 1146/D/2001. AB határozatban (ABH 2009, 1525-1547.)] már elbírált és az indítványt elutasította.

– A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet 2. számú mellékletéről (IV/2560/2012.)

Az Alkotmánybíróság visszautasította a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet 2. számú melléklete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadását, mert az olyan alkotmányjogi kérdéseket vet fel, amelyeket az Alkotmánybíróság egy korábbi döntésében [az 1146/D/2001. AB határozatban (ABH 2009, 1525-1547.)] már elbírált és az indítványt elutasította.

– Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 31. § (12) bekezdéséről (IV/976/2012.)

Az Alkotmánybíróság visszautasította a Fővárosi Bíróság 11.K33.636/2010/9. számú ítéletével összefüggésben előterjesztett, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 31. § (12) bekezdése és 33. § (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadását. Az Alkotmánybíróság szerint nem alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés, hogy a jogalkotó csupán az FVM rendelet által felsorolt három szaktanácsadói típus valamelyikébe tartozó személyt ismeri el a pályázókat segítő lehetséges szakértőként, illetve, hogy bizonyos esetekben a pályázati anyagok hiánypótlására vonatkozó lehetőség kizárt.

– A Fővárosi Bíróság 9.K.33.275/2010/4. számú ítéletével kapcsolatosan benyújtott, a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény egyes rendelkezéseiről (IV/977/2012.)

Az Alkotmánybíróság visszautasította a Fővárosi Bíróság 9.K.33.275/2010/4. számú ítéletével kapcsolatosan benyújtott, a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 8. § (1) bekezdésének 2002. november 7. napjáig hatályos szövege, 7. § (1) bekezdés ac) pontjának és (2) bekezdésének 2005. január 1-jétől 2010. augusztus 29-ig hatályos szövege, valamint 7. § (2) bekezdésének a 2002. november 8-tól 2004. december 31-éig hatályos szövege, továbbá 37. § (1) bekezdésének „legfeljebb két hónapra, az igénybejelentés napját megelőző második hónap első napjától” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt, mert az érdemi elbírálásra nem alkalmas.

– A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 20. § (2) bekezdéséről (IV/2656/2012.)

Az Alkotmánybíróság visszautasította a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 20. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt, mert az indítványozó jogsérelme nem következett be.

– A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 24. § (10)-(11) bekezdése és 123. § (6) bekezdéséről (IV/2658/2012.)

Az Alkotmánybíróság visszautasította a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 24. § (10)-(11) bekezdése, 119. § (3) bekezdése és 123. § (6) bekezdése alaptörvény-ellenességének vizsgálatára és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszokat, mert azok nem jogosulttól származnak.

– A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 5. § (7) bekezdéséről (IV/2619/2012.)

Az Alkotmánybíróság visszautasította a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 5. § (7) bekezdése alaptörvény-ellenességének vizsgálatára és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt, mert az valójában nem a jogszabály megsemmisítésére vagy alkalmazásának tilalmára irányul.

– Az 1/1999. BJE jogegységi határozatról (IV/2571/2012.)

Az Alkotmánybíróság visszautasította az 1/1999. Büntető jogegységi határozat Alaptörvénnyel való összhangjának vizsgálatára irányuló alkotmányjogi panasz befogadását, mert nem állapítható meg, hogy a jogegységi határozat közvetlenül, bírói döntés nélkül okozhatta volna az indítványozó által állított jogsérelmet. A végzéshez Lévay Miklós alkotmánybíró különvéleményt csatolt.