Az Alkotmánybíróság 2012. május 14-15-i teljes ülése

 

Napirend:

– Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdése alaptörvény-ellenességének vizsgálatára irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (III/1458/2012.)

– Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény egyes részeit érintő alaptörvény-ellenességének vizsgálatára irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (III/66/2012.)

– A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 171. § (5f) bekezdése alaptörvény-ellenességének vizsgálatára irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2272/2012.)

– A hatalom kizárólagos birtoklására irányuló és azt megvalósító kormányzati tevékenység alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadásának vizsgálata (IV/2532/2012.)

– A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 269/B. § (1) bekezdése „ötágú vöröscsillag” fordulata alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadásának vizsgálata (IV/2478/2012.)

– Az Országos Választási Bizottság 185/2011. (XI.15.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata (VI/1567/2012.)

– Az Országos Választási Bizottság 194/2011. (XII. 5.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata (VI/1569/2012.)

– Az Országos Választási Bizottság 365/2009. (IX. 3.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata (VI/588/2012.)

– Az 1/1999. BJE jogegységi határozat alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadásának vizsgálata (IV/2571/2012.)

– A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 260. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló valamint a Fővárosi Ítélőtábla 15.Fpkf.44.640/2008/9. végzésének és a Fővárosi Bíróság 17.Fpkh.01-06-000034/19. végzésének megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadásának vizsgálata (IV/887/2012.)

– A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet 2. számú melléklete alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadásának vizsgálata (IV/2530/2012.)

– A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet 2. számú melléklete alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadásának vizsgálata (IV/2547/2012.)

– A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet 2. számú melléklete alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadásának vizsgálata (IV/2548/2012.)

– A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet 2. számú melléklete alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadásának vizsgálata (IV/2560/2012.)

– A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 273. § (5) bekezdése Alaptörvénnyel való összhangjának felülvizsgálatára irányuló, a Legfelsőbb Bíróság mint felülvizsgálati bíróság Pfv. E. 20. 802/2005/4. számú végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadásának vizsgálata (IV/508/2012.)

– Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 31. § (12) bekezdése és 33. § (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadásának vizsgálata (IV/976/2012.)

– A Fővárosi Bíróság 9.K.33.275/2010/4. számú ítéletével kapcsolatosan benyújtott, a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadásának vizsgálata (IV/977/2012.)

– Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 37. § (1) bekezdése és a 152. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadásának vizsgálata (IV/2620/2012.)

– A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 20. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadásának vizsgálata (IV/2656/2012.)

– A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 24. § (10)-(11) bekezdése és 123. § (6) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadásának vizsgálata (IV/2658/2012.)

– A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 5. § (7) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadásának vizsgálata (IV/2619/2012.)

 

Összefoglaló:

Az Alkotmánybíróság a 2012. május 14-15-i teljes ülésén megtárgyalta a napirendjén szereplő előterjesztéseket. A testület az alábbi döntéseket hozta:

– Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdéséről (III/1458/2012.)

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdése alaptörvény-ellenes, ezért azt megsemmisítette. A támadott rendelkezés kimondta: az állami alapító által államháztartáson kívüli alapítóval közösen létrehozott alapítványt (közalapítványt) a bíróság – nemperes eljárásban – az állami alapító kérelmére megszünteti, ha azt az állami alapító arra hivatkozással kéri, hogy az alapítvány (közalapítvány) céljainak megvalósítása, feladatának további ellátása központi költségvetési szerv, kizárólagos állami tulajdonban álló közhasznú nonprofit gazdasági társaság, illetve egyéb közfeladatot ellátó szervezet által hatékonyabban megvalósítható. Az indokolás szerint a rendelkezés a magánjogi jogviszonyban irányadó egyenjogúságot és mellérendeltséget súlyosan sértve, az egyik fél magánjogi érdeksérelmén túl a demokratikus jogállamiság sérelmét is eredményezi. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdése a Fővárosi Törvényszék előtt folyamatban lévő 13.Pk.62.437/1990/22. számú, 12.Pk.63.504/1990/37. számú, valamint a jogerősen még le nem zárt ügyekben nem alkalmazható. A határozathoz Pokol Béla alkotmánybíró különvéleményt csatolt.

– Az Országos Választási Bizottság 194/2011. (XII. 5.) OVB határozata felülvizsgálatáról (VI/1569/2012.)

Az Alkotmánybíróság helybenhagyta az Országos Választási Bizottság 194/2011. (XII. 5.) OVB határozatát, amelyben megtagadta az országos népszavazás aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon a közterületen történő parkolásért ne lehessen díjat szedni?” Az OVB megállapította, hogy a kezdeményezésbe foglalt kérdés nem tartozik az Országgyűlés hatáskörébe, ezért az nem bocsátható népszavazásra.

– Az Országos Választási Bizottság 365/2009. (IX. 3.) OVB határozata ellen felülvizsgálatáról (VI/588/2012.)

Az Alkotmánybíróság érdemi vizsgálat nélkül visszautasította az Országos Választási Bizottság 365/2009. (IX. 3.) OVB határozata ellen benyújtott kifogást, mert a kifogás a határidőn túl érkezett meg az OVB-hez.

– Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény egyes részeiről (III/66/2012.)

Az Alkotmánybíróság elutasította az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. § (2) bekezdés c) pontja, valamint a (4) és (5) bekezdése – az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdésére és XV. cikk (1) bekezdés első mondatára alapított – alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezést. A határozat indokolása szerint a vizsgálni kért törvényi rendelkezések sem a tulajdonhoz való joggal, sem a törvény előtti egyenlőség követelményével nem állnak érdemi (tartalmi) elbírálást lehetővé tevő alkotmányos kapcsolatban.

– Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 37. § (1) bekezdéséről és a 152. § (1) bekezdéséről (IV/2620/2012.)

Az Alkotmánybíróság visszautasította az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 37. § (1) bekezdése és 152. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadását. Az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panasz befogadhatósági vizsgálatának eredményeként megállapította, hogy az indítványozó nem igazolta, hogy az adóhatóság végrehajtási eljárása során végrehajtási cselekményként foganatosított hatósági átutalási megbízásával szemben igénybe vette a törvényben biztosított és a jogsérelem orvoslására szolgáló végrehajtási kifogást.

– A Legfelsőbb Bíróság Pfv.E. 20. 802/2005/4. számú végzéséről (IV/508/2012.)

Az Alkotmánybíróság visszautasította a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 273. § (5) bekezdése Alaptörvénnyel való összhangjának felülvizsgálatára irányuló, a Legfelsőbb Bíróság mint felülvizsgálati bíróság Pfv. E. 20. 802/2005/4. számú végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadását. A panaszt a sérelmezett döntés kézbesítésétől számított hatvan napon belül lehet benyújtani [30. § (1) bekezdés – az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 48. § (2) bekezdése]. A Legfelsőbb Bíróság mint felülvizsgálati bíróság 2005. június hó 25. napján kelt Pfv.E.20.802/2005/4. sz. végzése ellen nem volt további jogorvoslati lehetőség, ezért a kártérítési pert követően, 2011. június 9-én benyújtott panasz nyilvánvalóan elkésett.