Az Alkotmánybíróság 2011. március 21–22-i teljes ülése

 

– A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 119. § (1) bekezdése, valamint a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet 10. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

– A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CVXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 177/2009. (XI. 28.) FVM rendelet alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

– A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 273. § (5) bekezdésének hivatkozott szövegrésze alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

– Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 17. § (3) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

– A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvénynek – a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról rendelkező 2010. évi CLXXIV. törvény 1. §-ával megállapított – 17.§ (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

– A bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 2. § (2) bekezdésének „a pertárgy értékével vagy” szövegrésze, továbbá a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 75. § (3) bekezdés első mondata alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

– az Alkotmánybíróság hatáskörét érintő alkotmánymódosításhoz, illetve az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény módosításának tárgyában készült problematika tárgyalása;

– Az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény 16. § (1) bekezdésének „– ide nem értve a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát –„szövegrésze, 17. § (5) bekezdése és 29. § (2) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

– Az Országos Választási Bizottság 392-395/2010. (V. 19.) OVB határozatai ellen emelt kifogások vizsgálata tárgyában készült határozattervezetek tárgyalása;

– Az Országos Választási Bizottság 470/2010. (VIII. 4.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

– A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 21/2006. (XI. 4.) MNB rendelet 5. § (2) bekezdés n) pontjának hivatkozott szövegrésze alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzéstervezet tárgyalása;

– Az Országos Választási Bizottság 114/2009. (IV. 11.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

– Az Országos Választási Bizottság 208/2008. (VI. 25.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

– Az Országos Választási Bizottság 333/2009. (VII. 22.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

– Az Országos Választási Bizottság 663/2010. (XI. 17.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

– Az Országos Választási Bizottság 664/2010. (XI. 17.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

– Az Országos Választási Bizottság 665/2010. (XI. 17.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

– Az Országos Választási Bizottság 666/2010. (XI. 17.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

– Az Országos Választási Bizottság 658/2010. (XI. 8.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

– A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzéstervezet tárgyalása.

 

Összefoglaló

Az Alkotmánybíróság a 2011. március 21-22-i teljes ülésén megtárgyalta a napirendjén szereplő előterjesztéseket. A testület tagjai aláírták az alábbi határozatokat.

– közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CVXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 177/2009. (XI. 28.) FVM rendelet alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozat (939/B/2010. AB határozat);

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 177/2009. (XII. 28.) FVM rendelet 1. § d) pontja alkotmányellenes, ezért azt a határozat közzététele napjával megsemmisítette. A közigazgatási hatósági eljárásról törvény alapján a feladatkörrel rendelkező miniszterek kapnak felhatalmazást, hogy rendeletben határozzák meg azokat a – jogszabálysértés és a jogkövetkezmény alkalmazását megalapozó – jogszabályi rendelkezéseket, amelyek esetén kizárt a megelőző felhívás alkalmazása. Az indítványozó szerint a földhasználati nyilvántartásba történő bejelentés elmulasztásával ugyan a földhasználó megvalósítja a törvény szerinti jogszabálysértést, azonban a veszélyeztetés önmagában a mulasztással nem következik be, ahhoz más, jogellenes tevékenység is szükséges. Ezért szerinte a miniszteri rendelet támadott rendelkezése magasabb szintű jogszabályba ütközik. Az Alkotmánybíróság megalapozottnak találta az indítványt. A testület korábbi határozatában is megállapította, hogy az Alkotmány rendelkezései alapján a jogforrási hierarchia alkotmányosan védett rendjéből (a felhatalmazás kérdését követően) az is következik, hogy alacsonyabb szintű jogszabály nem lehet ellentétes magasabb szintű jogszabállyal. A határozathoz Kiss László és Kovács Péter alkotmánybírók különvéleményt csatoltak.

– a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 119. § (1) bekezdése, valamint a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet 10. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozat (879/E/2004. AB határozat);

Az Alkotmánybíróság elutasította a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 119. § (1) bekezdését, valamint a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet 10. § (1) bekezdését érintően előterjesztett, mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására irányuló indítványt. Az Alkotmánybíróságnak abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy a bírósági határozatok, anonimizált iratok megismerésének biztosítása érdekében terheli-e a jogalkotót további törvényalkotási kötelezettség, van-e mulasztás, illetve amennyiben a jogalkotót terhelő mulasztás megállapítható, úgy a mulasztás előidézi-e alkotmányellenes helyzet kialakulását. Az Alkotmánybíróság megállapította: közvetlenül nem vezethető le az Alkotmányból az a döntés, hogy a bírósági iratokban és határozatokban lévő adatok milyen körben hozandók kötelezően nyilvánosságra, vagy milyen körben kell lehetőséget teremteni az egyedi kérelemre való megismerésre, ugyanakkor az iratok és a határozatok adattartalma nem tartható teljes mértékben „titokban”, másrészt teljes körűen nem hozható nyilvánosságra sem. A törvényhozó feladata ebben a körben, hogy – alkotmányos lehetőségek között – meghatározza a közérdekű adatok és az ehhez való hozzáférés módját. A határozathoz Balogh Elemér és Stumpf István alkotmánybírók párhuzamos indokolást csatoltak.

– a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 273. § (5) bekezdésének hivatkozott szövegrésze alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozat (1629/B/2010. AB határozat);

Az Alkotmánybíróság elutasította a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 273. § (5) bekezdésének „[a] felülvizsgálati kérelmet nem lehet megváltoztatni” szövegrésze alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt. Az Alkotmánybíróság többek között megállapította, hogy a felülvizsgálati kérelem megváltoztatásának tilalma arra szolgál, hogy a kérelmező fél csak átgondolt esetben és megalapozott (hangsúlyosan jogi) okra hivatkozással élhessen a rendes perorvoslatok után a rendkívüli perorvoslat lehetőségével.

– a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 2. § (2) bekezdésének „a pertárgy értékével vagy” szövegrésze, továbbá a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 75. § (3) bekezdés első mondata alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozat (1208/B/2009. AB határozat)

Az Alkotmánybíróság elutasította a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 2. § (2) bekezdésének „a pertárgy értékével vagy” szövegrésze alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a rendelet támadott rendelkezése és az Alkotmány 57. § (1) bekezdése között alkotmányossági szempontból nem állapítható meg kapcsolat.

– a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 21/2006. (XI. 4.) MNB rendelet 5. § (2) bekezdés n) pontjának hivatkozott szövegrésze alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzés (1187/B/2007. AB végzés)

– az Országos Választási Bizottság 114/2009. (IV. 11.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat (461/H/2009. határozat)

– az Országos Választási Bizottság 208/2008. (VI. 25.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat (792/H/2008. határozat)

– az Országos Választási Bizottság 333/2009. (VII. 22.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat (848/H/2009. határozat)

– az Országos Választási Bizottság 663/2010. (XI. 17.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat (1785/H/2010. határozat)

– az Országos Választási Bizottság 664/2010. (XI. 17.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat (1786/H/2010. határozat)

– az Országos Választási Bizottság 665/2010. (XI. 17.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat (1787/H/2010. határozat)

– az Országos Választási Bizottság 666/2010. (XI. 17.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat (1788/H/2010. határozat)

– a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzés (958/B/2005. végzés)