Az Alkotmánybíróság 2011. május 2-3-i teljes ülése

 

– A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 178. § (3) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása,

– A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása kitűzésének határidejével összefüggésben előterjesztett, mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült határozattervezet rárgyalása;

– A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 326. § (1) bekezdése és 329. § (1) bekezdés b) pontja alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

– Budapest főváros közterületein és erdőterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 38/1883. (XII. 27.) Főv. Kgy. 2005. június 30. napjáig hatályos rendelete 27. és 28. §-ai alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

– Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény módosításáról szóló 2010. évi CXXIV. törvény 2. § (1) bekezdésének hivatkozott szövegrésze alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

– A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 11. § 11. § (2) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet;

– A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontja alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

– A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 3. §-a alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

– A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42. § (2) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

– A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 112. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

– A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 61. § (1) bekezdés b) pontja alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

– A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 39. § (1) bekezdés vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

– Az Alkotmánybíróságról szóló 19789. évi XXXII. törvény 48. § (2) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

– A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. 19. § (2) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

– Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39/A. § (5)-(6) bekezdései alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

– Az Országos Választási Bizottság 442/2009. (XI. 20.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

– A rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzéstervezet tárgyalása;

Összefoglaló az Alkotmánybíróság2011. május  2-3-i teljes üléséről

Az Alkotmánybíróság a május 2-3-i teljes ülésén megtárgyalta a napirendjén szereplő előterjesztéseket. A testület tagjai az alábbi döntéseket hozták.

– a Budapest főváros közterületein és erdőterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 38/1883. (XII. 27.) Főv. Kgy. 2005. június 30. napjáig hatályos rendelete 27. és 28. §-ai alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozat (1275/B/2009. AB határozat)

Folyamatban lévő perek felfüggesztése mellett több száz bírói kezdeményezés érkezett az Alkotmánybírósághoz olyan eljárásokban, amelyekben a parkolási jogvitákat a 109/2009. (XI. 18.) AB határozatban alkotmányellenesnek minősített fővárosi közgyűlési rendeletek parkolási díjjal kapcsolatos rendelkezései alapján kellene elbírálni. Az Alkotmánybíróság a 2011. május 3-án meghozott döntésében úgy határozott, hogy a szóban forgó alkotmányellenes rendelkezések a jogerősen le nem zárt polgári peres eljárásokban nem alkalmazhatók. Az Alkotmánybíróság e határozatának következményeit az érintett perekben a bíróságok vonják le.

Az Alkotmánybíróság döntése újraértelmezi az alkotmányellenesnek nyilvánított jogszabály alkalmazási tilalmának gyakorlatát. A határozat értelmében az Alkotmánybíróság bírói kezdeményezés alapján – mint a jelen ügyben – elrendelheti az alkotmányellenesnek minősített norma általános alkalmazási tilalmát.

– a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása kitűzésének határidejével összefüggésben előterjesztett, mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült határozat (609/E/2002. AB határozat);

Az Alkotmánybíróság elutasította választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása kitűzésének határidejével összefüggésben előterjesztett indítványt. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy bár a jogalkotó kifejezetten nem határozta meg azt a legkorábbi időpontot, amikor a köztársasági elnök a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását kitűzheti, a részletes és konkrét szabályozás hiánya nem tekinthető alkotmányellenes mulasztásnak, mert az államfőnek e jogköre gyakorlása során is az Alkotmány 2. § (1) bekezdésére és 29. § (1) bekezdésére figyelemmel kell eljárnia, ezért az indítványban leírt, jogbiztonságot sértő helyzet nem áll fenn.

– a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 178. § (3) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozat (305/B/2009. AB határozat);

Az Alkotmánybíróság elutasította a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 178. § (3) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a törvény által a szélerőmű-kapacitás létesítése tekintetében bevezetett – az indítványozó által sérelmezett – változás nem érintett védelmet élvező anyagi jogi jogviszonyokat (szerzett jogokat), illetve az sem volt megállapítható, hogy a módosítás a korábbi szabályokhoz képest egyértelműen hátrányosabb lenne az érintettekre nézve.

– a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 326. § (1) bekezdése és 329. § (1) bekezdés b) pontja alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozat (751/B/2007. AB határozat);

Az Alkotmánybíróság elutasította a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 326. § (1) bekezdése és 329. § (1) bekezdés b) pontja alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványokat. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a szolgálati viszonyban töltött időnek a törvény hatályba lépése előtti és utáni eltérő számítása nem ütközik a diszkrimináció tilalmába. Az Alkotmánybíróság szerint az állam – az alkotmányos korlátok tiszteletben tartása mellett – széles szabadsággal rendelkezik a tekintetben, hogy az általa nyújtott kedvezményeket, ezek között a szolgálati viszonyban eltöltött idő kedvezményes számítását, mikortól biztosítja.

– az Országos Választási Bizottság 442/2009. (XI. 20.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat (1321/H/2009. AB határozat)

Az Alkotmánybíróság helybenhagyta a 442/2009. (XI. 20.) OVB határozatát, amelyben megtagadta az országos népszavazás kezdeményezésére irányuló aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „[e]gyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy az Alkotmánybíróságnak először 2010. december 31-ig, majd utána 5 évenként a határozatait felül kell vizsgálnia, és teljes ülésén döntenie kell arról, hogy hatályában mely határozatait tartja fenn?”

 – a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzés (945/B/2005. AB végzés)

Az Alkotmánybíróság megszüntette a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 8. § (4) bekezdése, 20. §-a, 21. §-a, 86. § (5) bekezdése, 115. § (4) bekezdése, 117. § (1) és (2) bekezdése, 118. § (2) bekezdése, 123-125. §-ai, 126. § (2) bekezdése, továbbá a 127. § (2) bekezdése alkotmányossági vizsgálatára indult alkotmánybírósági eljárást. Az ügyben – az indítvány benyújtását követően – valamennyi támadott jogszabályi rendelkezés hatályát vesztette.