Az Alkotmánybíróság 2011. június 20-21-i teljes ülése

 

– A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 103. § (1) bekezdése és a 110. § (2) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozat tárgyalása;

– Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 6. § (4) bekezdés b) pontja, valamint 259. § 18. pontja alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzés tárgyalása;

– Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzés tárgyalása;

– Az Országos Választási Bizottság 379/2010. (V. 19.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat tárgyalása;

– Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása; (A jogalkotó nem alkotta meg azt a jogszabályt, ami az ingyenes és kötelező általános iskolai oktatásban részt vevő valamennyi tanuló részére ingyenesen biztosítaná a tankönyvellátást.)

– A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 34/A. §-a alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

– A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 1. § (2) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

– A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 2009. december 31. napjáig hatályos 170. § a) pontja „egészségbiztosítási járulékot, munkavállalói járulékot és számított jövedelemadó előleget” szövegrésze alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

– Az Országos Választási Bizottság 19/2011. (II. 3.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

– A Legfelsőbb Bíróság Kfv.IV.37.778/2009/6. sz. végzésével szemben benyújtott, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 273. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

– A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 180. § (1) bekezdésében a „vagy egyéb ilyen cselekményt követ el” szövegrész alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

– A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény; a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény; a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása,

– Az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról szóló 2009. évi LXXVIII. törvény 17-22. §-a, valamint az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés c) pontja alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzéstervezet tárgyalása;

– A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 48. § (4) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzéstervezet tárgyalása;

– A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról szóló 2005. évi XVII. törvény 3. § (3) bekezdés utolsó mondata alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzéstervezet tárgyalása;

– Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontja alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzéstervezet tárgyalása;

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 92/A. § (2) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzéstervezet tárgyalása;

– Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény Melléklet IV/1. pontja alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzéstervezet tárgyalása;

– A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 221/A. § (3) bekezdés a) pontja alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzéstervezet tárgyalása;

– A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzéstervezet tárgyalása;

– Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 11. § (2) bekezdés d) pontja és 68. §-a alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzéstervezet tárgyalása.

 

Összefoglaló az Alkotmánybíróság 2011. június 20-21-i teljes üléséről

Az Alkotmánybíróság a június 20-21-i teljes ülésen megtárgyalta a napirendjén szereplő előterjesztéseket. A testület tagjai az alábbi döntéseket hozták:

– a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 103. § (1) bekezdése és a 110. § (2) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozat. (341/B/2001. AB határozat);

Az Alkotmánybíróság elutasította a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 103. § (1) bekezdése és a 110. § (2) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt. Az Alkotmánybíróság az érdemi összefüggés hiányát állapította meg a törvény támadott, a perújítással kapcsolatos rendelkezései és az ártatlanság vélelmét, valamint a védelemhez való jogot garantáló alkotmányi rendelkezések között.

– az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 6. § (4) bekezdés b) pontja, valamint 259. § 18. pontja alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzés. (537/B/2009. AB végzés);

Az Alkotmánybíróság visszautasította az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 6. § (4) bekezdés b) pontja, valamint 259. § 18. pontja alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt, mert – tekintettel az Alkotmány 32/A. § (2) bekezdésére – nincs hatásköre a két támadott rendelkezés felülvizsgálatára.

– az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzés. (158/B/2009. AB végzés);

Az Alkotmánybíróság visszautasította az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 126. § (3) bekezdése, 142. § (3) bekezdése, valamint 159. § (2) bekezdés ba) pontja alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt, mert – tekintettel az Alkotmány 32/A. § (2) bekezdésére – nincs hatásköre a támadott rendelkezések felülvizsgálatára.

– az Országos Választási Bizottság 379/2010. (V. 19.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat. (969/H/2010. AB határozat);

Az Alkotmánybíróság helybenhagyta az Országos Választási Bizottság 379/2010. (V. 19.) OVB határozatát. Az Alkotmánybíróság a határozattal szemben benyújtott kifogás érveit megalapozatlannak találta. Az OVB hitelesítette az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt arról, hogy az Alkotmánybíróság előtti eljárásban bármely magyar állampolgár jogosult valamennyi indítványozó által kezdeményezett eljárás irataiba betekinteni, és az iratról – a személyes adatok kivételével – másolat kiadását igényelni?”

– mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült határozat. (A jogalkotó nem alkotta meg azt a jogszabályt, ami az ingyenes és kötelező általános iskolai oktatásban részt vevő valamennyi tanuló részére ingyenesen biztosítaná a tankönyvellátást.) (1251/E/2010. AB határozat);

Az Alkotmánybíróság elutasította azt a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására irányuló indítványt, amely szerint az Alkotmány 70/F. §-át sértő alkotmányellenes mulasztás terheli a jogalkotót, mivel nem alkotta meg azt a jogszabályt, ami az ingyenes és kötelező általános iskolai oktatásban részt vevő valamennyi tanuló részére térítésmentesen biztosítaná a tankönyvellátást. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a hatályos törvényi szabályozás a kötelező általános iskolai képzésben résztvevő valamennyi tanuló részére nem, csupán a törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő jogosultak számára biztosítja az ingyenes tankönyvellátást.

A határozat teljes szövege –>

– a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 34/A. §-a alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozat. (1252/B/2010. AB határozat);

Az Alkotmánybíróság elutasította a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 34/A. §-a alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványokat. A támadott rendelkezés szerint Magyar Bírósági Végrehajtói Kamarát az önálló bírósági végrehajtói szervezetrendszer fenntartása érdekében az önálló bírósági végrehajtó hatáskörébe tartozó végrehajtási ügyek után általános költségátalány illeti meg. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az indítványozó alaptalanul érvelt azzal, hogy a fizetendő átalánydíj az adós ellen folyó végrehajtási eljárással nincsen kapcsolatban. A határozat indokolása szerint a költségátalány a közfeladatot közhatalom gyakorlásával ellátó kamara működtetésének részbeni fedezetét szolgálja.

– a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 1. § (2) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozat. (37/B/2009. AB határozat);

Az Alkotmánybíróság elutasította a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 1. § (2) bekezdése és 2. § (1)-(2) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt. A határozat indokolása szerint a kivételek megteremtésével a jogalkotó nem lépett át azon a határon, amely a büntetőpolitikai célszerűség, ésszerűség tartományán kívül esik, és amely így megteremtené a lehetőségét a normaszöveg vizsgálatának az Alkotmány 57. § (1) bekezdése alapján.

– a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 2009. december 31. napjáig hatályos 170. § a) pontja „egészségbiztosítási járulékot, munkavállalói járulékot és számított jövedelemadó előleget” szövegrésze alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozat. (376/B/2010. AB határozat);

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 2009. december 31. napjáig hatályos 170. § a) pontjának „egészségbiztosítási járulékot, munkavállalói járulékot és számított személyi jövedelemadó előleget” szövegrésze alkotmányellenes volt, ezért az a Fővárosi Munkaügyi Bíróság 5.M.2307/2009. szám alatti perében nem alkalmazható.

– a Legfelsőbb Bíróság Kfv.IV.37.778/2009/6. sz. végzésével szemben benyújtott, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 273. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozat. (880/D/2010. AB határozat);

Az Alkotmánybíróság elutasította a Legfelsőbb Bíróság Kfv.IV.37.778/2009/6. számú végzésével szemben benyújtott, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 273. § (1) bekezdésével összefüggésben előterjesztett alkotmányjogi panaszt. Az Alkotmánybíróság megállapította: az Alkotmány 57. § (5) bekezdésében meghatározott jogorvoslathoz való jog azt a követelményt támasztja – de azt sem abszolút követelményként –, hogy az első fokon meghozott érdemi döntésekkel szemben magasabb fórumhoz lehessen fordulni, illetve hatósági döntésekkel szemben rendelkezésre álljon a bírói út. Ebből következően a rendkívüli jogorvoslat alkotmányossági megítélése kívül esik az Alkotmány 57. § (5) bekezdésének érvényesülési körén.

– a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról szóló 2005. évi XVII. törvény 3. § (3) bekezdés utolsó mondata alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzés. (294/B/2009. AB végzés);

Az Alkotmánybíróság megszüntette az eljárást a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról szóló 2005. évi XVII. törvény 3. § (3) bekezdés utolsó mondata alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány tárgyában, mert az már érdemben elbírált jogszabályi rendelkezéssel azonos jogszabályhely alkotmányossági vizsgálatára irányult.

– az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontja alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzés. (219/B/2008. AB végzés);

Az Alkotmánybíróság visszautasította az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontja alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt, mert – tekintettel az Alkotmány 32/A. § (2) bekezdésére – csak korlátozottan van hatásköre a támadott rendelkezés felülvizsgálatára.

– a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 92/A. § (2) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzés. (411/B/2010. AB végzés);

Az Alkotmánybíróság megszüntette a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 92/A. § (2) bekezdés alkotmányellenességének megállapítása és megsemmisítése iránt folytatott eljárást, mert a támadott rendelkezést hatályon kívül helyezte a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 2010. évi LXXXVIII. törvény 87. § (1) bekezdése.

– az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény Melléklet IV/1. pontja alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzés. (859/B/2008. AB végzés);

Az Alkotmánybíróság visszautasította az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény Melléklet IV/1. pontja alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt, mert – tekintettel az Alkotmány 32/A. § (2) bekezdésére – csak korlátozottan van hatásköre a támadott rendelkezés felülvizsgálatára.

– a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 221/A. § (3) bekezdés a) pontja alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzés. (279/B/2007. AB végzés);

Az Alkotmánybíróság visszautasította a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 221/A. § (3) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezésére irányuló kérelmet, mert az indítvány érdemi elbírálásra alkalmatlan.

– A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzés. (242/D/2006. AB végzés);

Az Alkotmánybíróság megszüntette a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 1. §-a, 2. § a), e), f), g) i), j), k) pontjai, 3. § (1)–(2), illetve (4) –(7) bekezdései, 4. §-a,, 5. § (1)– (4), valamint (7)–(9) bekezdései, 6. § (4)–(6) bekezdései, 7. §-a, 9. § (2) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló eljárást, mert az indítvány benyújtását követően a törvény valamennyi rendelkezése (nem csupán a támadott normaszöveg) több ízben megváltozott, gyökeresen átalakult és a jogszabály kiegészült új rendelkezésekkel is.

– az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 11. § (2) bekezdés d) pontja és 68. §-a alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzés. (1656/B/2010. AB végzés)

Az Alkotmánybíróság visszautasította az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 11. § (2) bekezdés d) pontja és 68. §-a alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt, mert – tekintettel az Alkotmány 32/A. § (2) bekezdésére – csak korlátozottan van hatásköre a támadott rendelkezések felülvizsgálatára.