Az Alkotmánybíróság 2011. február 7-8-i teljes ülése

 

— a kormánytisztviselők jogállásról szóló 2010. évi LVIII. törvény alkotmányosságának vizsgálatára irányuló indítványok elbírálása tárgyában készült határozattervezet tárgyalása

— a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 86. § (1) bekezdése és 131. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása

— a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (2) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása

— a gyógyszerellátás törvényi szabályozásával összefüggő mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása

— a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 53. §-a, a 229-233. §-ai, valamint a 236. §-a alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása

— a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 28. § (3) és (4) bekezdése, a 35. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 165. §-a alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása

— mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása (A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény családegyesítésre vonatkozó szabályai alkalmazása során az élettárs nem minősül családtagnak.)

— a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása

— az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 30. § (1)) bekezdése és 34. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása

— a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 10. § (3)-(4) bekezdései alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása

— az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzéstervezet tárgyalása

— a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény és a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzéstervezet tárgyalása

Összefoglaló

Az Alkotmánybíróság a 2011. február 7-8-i teljes ülésén megtárgyalta a napirendre tűzött határozattervezeteket. A testület tagjai aláírták

— a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (2) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozatot (48/B/2009. AB határozat);

Az Alkotmánybíróság elutasította a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (2) bekezdése „amely tartalmazza a nyilatkozó nevét” szövegrésze alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványokat. A határozat indokolása szerint a törvény támadott rendelkezése egy nyilatkozat elemeit határozza meg. Ez nem hozható alkotmányjogilag értékelhető kapcsolatba az Alkotmány véleménynyilvánítási szabadságra vonatkozó alkotmányi rendelkezésével. Az Alkotmánybíróság irányadó gyakorlata szerint az alkotmányossági összefüggés hiánya az indítvány elutasítását eredményezi.

— a gyógyszerellátás törvényi szabályozásával összefüggő mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült határozatot (1029/E/2004. AB határozat);

Az Alkotmánybíróság elutasította a gyógyszerellátás törvényi szabályozásával összefüggő mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására irányuló indítványt. Az indítványozó a jogállamiság és a jogbiztonság elve alapján kérte megállapítani azt, hogy a konkrétan megnevezett gyógyszer biztosítása a jogalkotó feladata, amelynek elmulasztása alkotmányellenességhez vezet. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a jogállamiság és a jogbiztonság alkotmányos elve önmagában véve konkrét gyógyszerek rendelésére, illetve bizonyos gyógyszerek biztosítására vonatkozó szabályozási kötelezettséget nem teremt.

— a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 86. § (1) bekezdése és 131. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozatot (1065/B/2004.);

Az Alkotmánybíróság elutasította a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 86. §-a alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt. A testület ugyanakkor megállapította: a szabálysértési törvény 86. § (1) és 131. § (1) bekezdéseinek alkalmazásakor alkotmányos követelmény, hogy becsületsértési ügyekben a sértett panasszal élhet a szabálysértési hatóságnak az eljárást a törvény 131. § (1) bekezdése alapján megszüntető határozatával szemben. Az Alkotmánybíróság szerint a becsületsértési ügyekben minden, az eljárás megszüntetéséről döntő határozat ellen biztosítani kell a panaszjogot.

— a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 53. §-a, a 229-233. §-ai, valamint a 236. §-a alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozatot (1388/B/2008.);

Az Alkotmánybíróság elutasította a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt. Az indítványozó szerint alkotmányellenes a pótmagánvád intézménye és a pótmagánvádló ügyvéd általi képviselete. Az Alkotmánybíróság több határozatában is rámutatott, hogy az Alkotmányból nem vezethető le az állami büntető igény bíróság előtti képviseletének közvádlói monopóliuma. Az alaptörvény nem korlátozza a törvényhozót abban, hogy az állam büntető igényének bíróság előtti képviseletét átengedje a büntetőeljárásban sértetti pozícióban lévő személynek magánvádlóként, illetve a közvádas eljárásokban pótmagánvádlóként.

— az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzést (658/B/2007.);

Az Alkotmánybíróság – miután lényegében azonos érvelésre alapozott indítványra már vizsgálta a jogszabályt – visszautasította az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény egésze, 12-13. §-a, 16. § (1) bekezdése, 17. §-a, 20. § (1) bekezdés h) pontja, 22. § második mondata, V., VI., XII. és XIII. fejezete alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt.

— a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény és a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzést (193/B/2005.);

Az Alkotmánybíróság – miután eljárása során megállapította, hogy a támadott jogszabályokat a jogalkotó időközben hatályon kívül helyezte – megszüntette a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény és a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány tárgyában indult eljárást.