Az Alkotmánybíróság 2011. február 21-22-i teljes ülése

 

— A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 10. § (3)-(4) bekezdései alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

— Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása; (A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény családegyesítésre vonatkozó szabályai alkalmazása során az élettárs nem minősül családtagnak.)

— A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 67. § (2) bekezdése és 340. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

— A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi II. törvény 13. § (1) bekezdésének e) pontja alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

— A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 28. § (3) és (4) bekezdése, a 35. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 165. §-a alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

— Az ügyészség társadalmi szervezetek működése feletti törvényességi felügyelete gyakorlásával kapcsolatos, mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

— Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 206. § (4) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

— A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 57/B. § (1) bekezdésének hivatkozott szövegrésze alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

— Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása; (A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvénynek a felek személyében történő változásra és az eljárás félbeszakadására irányadó rendelkezése, valamint az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvénynek a perfeljegyzésre vonatkozó szabályai tekintetében.)

— Az Országos Választási Bizottság 15/2010. (I. 14.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

— A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 119. § (1) bekezdése, valamint a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet 10. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

— A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. § (3) bekezdés a) pontja és 2. § (7) bekezdés hivatkozott szövegrésze alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

— A szabálysértésekről szóló 1968. évi I. törvény és az indítvány benyújtásakor hatályban lévő, a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

— Az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról szóló 2009. évi LXXVIII. törvény 17-22. §-a, valamint az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés c) pontja alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

Összefoglaló

Az Alkotmánybíróság a 2011. február 21-22-i teljes ülésén megtárgyalta a napirendre tűzött határozattervezeteket. A testület tagjai aláírták

— a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 10. § (3)-(4) bekezdései alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozatot (166/B/2004. AB határozat);

Az Alkotmánybíróság elutasította a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 10. § (3)-(4) bekezdései alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt. Az Alkotmánybíróság szerint az alaptörvény 13. § (1) bekezdésébe foglalt tulajdonvédelmi klauzulából nem vezethető le az a követelmény, miszerint a társasház alapító okirata kizárólag egyhangúlag módosítható. A határozathoz Kiss László alkotmánybíró párhuzamos indokolást csatolt.

 — a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 67. § (2) bekezdése és 340. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozatot (652/D/2007. határozat);

Az Alkotmánybíróság elutasította a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt. Az Alkotmánybíróság több korábbi határozatában foglalkozott az eljárás során hozott határozatok elleni jogorvoslat hiányának alkotmányosságával. A határozat indokolása szerint a jogorvoslathoz való jog mint alkotmányos alapjog immanens tartalma az érdemi határozatok tekintetében a más szervhez vagy ugyanazon szervezeten belüli magasabb fórumhoz fordulás lehetősége. Ugyanakkor az ilyen felülvizsgálatot nem biztosító jogorvoslat nem feltétlenül alkotmányellenes a nem érdemi, nem ügydöntő határozatok esetén.

— a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi II. törvény 13. § (1) bekezdésének e) pontja alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozatot (1150/D/2008. határozat).

Az Alkotmánybíróság elutasította az alkotmányjogi panasz, jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára, valamint jogalkotói mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására irányuló indítványt. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az indítványozó egyetlen – általa állított –mulasztás vonatkozásában sem támasztotta alá alkotmányjogi indokokat tartalmazó érveléssel alkotmányellenes helyzet keletkezését.