Összefoglaló a 2022. évi statisztikai és ügyforgalmi adatokról

Az Alkotmánybíróság ügyforgalmi adatait részletes táblázatokban teszi közzé minden negyedév végén. Az alábbiakban összefoglaljuk a 2022 negyedik negyedévére és a 2022. év egészére vonatkozó alapvető adatokat, másrészt grafikonok segítségével áttekintést adunk az ügyteherre és a döntésekre vonatkozó adatokról és azok változásairól a 2013 és 2022 közötti időszakban.

Az első két grafikon az ügyteher adatok alakulását mutatja be, együtt az újonnan indult és a befejezett ügyek számával. Az első ábra éves, a második az elmúlt két évre vonatkozóan negyedéves bontásban mutatja az adatokat.

2022-ben összesen 595 új ügy került előadó alkotmánybíróhoz, ez alapvetően elhanyagolható mértékű csökkenést mutat a 2021. évben indult új ügyek számához (617) képest. Az alábbi táblázat az újonnan indult ügyeknek a hatáskörök szerinti megoszlását mutatja. A táblázat az összehasonlítás érdekében tartalmazza a 2021. évi adatokat is.

2022 2021
Az előadó alkotmánybíróra szignált új ügyek száma összesen 595 617
Alkotmányjogi panaszok száma 565 577
Bírói kezdeményezések száma 23 28
Utólagos normakontroll száma 6 5
Egyéb 1 7

 

Az új ügyekre vonatkozó adatok a 2022 negyedik negyedévében (október 1. és december 31. között) az alábbiak szerint alakultak. Az összevetés alapjául itt az előző év negyedik negyedévére vonatkozó adatok szolgálnak.

 

2022/4. 2021/4.
Az előadó alkotmánybíróra szignált új ügyek száma összesen 135 161
Alkotmányjogi panaszok száma 129 154
Bírói kezdeményezések száma 4 5
Utólagos normakontroll száma 1 0
Egyéb 1 0

 

A különböző ügytípusok egymáshoz viszonyított aránya a 2022. évben indult új ügyekben a következő volt:

 

 

2021-től kezdődően nagyszámú indítvány érkezett a koronavírus elleni védőoltásokkal, ezen belül a védettségi igazolványhoz fűződő jogosultságokkal, a természetes immunitás alapján kiállított, ellenanyaghoz kötött igazolvány kiállításának feltételeivel, az egészségügyi dolgozók, az állami és az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak, valamint munkavállalók kötelező védőoltásával kapcsolatban. Ezekben az ügyekben jellemzően indítványminta alapján, azonos szöveggel nyújtottak be alkotmányjogi panasz indítványokat az érintettek az Alkotmánybírósághoz. 2022 első felében az Alkotmánybíróság valamennyi ebbe a körbe tartozó ügyet befejezte. Az Alkotmánybíróság a honlapján folyamatosan részletes és naprakész tájékoztatást adott ezekkel az ügyekkel kapcsolatban.

Az ügyek egy további sajátos körét alkották a járványügyi veszélyhelyzettel kapcsolatos jogszabályok vagy bírói döntések ellen benyújtott indítványok alapján indult eljárások. Ezeket az ügyeket is lezárta 2022-ben az Alkotmánybíróság. Az ügyek naprakész listája szintén elérhető az Alkotmánybíróság honlapján.

A 2022-ben befejezett ügyekre vonatkozó számok közel állnak a 2021. év adataihoz. A testületek (a teljes ülés és a tanácsok) 592 ügyet zártak le, ebből 115 ügyben született érdemi határozat. A befejezett ügyekre vonatkozó fontosabb adatok, együtt a 2021-es adatokkal a következők:

 

2022 2021
A testületek által befejezett ügyek száma összesen 592 612
Az érdemi határozattal befejezett ügyek száma összesen 115 102
Bírósági döntés / hatósági döntés megsemmisítése 32 23
Jogszabály, jogszabályi rendelkezés teljes/részleges megsemmisítése 9 6
Alkotmányos követelmény megállapítása 5 10
Mulasztás megállapítása 3 6
Alkotmányjogi panasz befogadásának visszautasítása 417 462
A főtitkári előkészítő eljárásban és egyesbírói végzéssel befejezett ügyek száma 1027 931

 

 

Az alábbi táblázat a befejezett ügyekre vonatkozó 2022. 4. negyedévi adatokat tartalmazza. A szezonalitásra tekintettel a táblázat az összevethetőség érdekében ez esetben is az előző év 4. negyedévére vonatkozó adatokat tartalmazza.

 

2022/4. 2021/4.
A testületek által befejezett ügyek száma összesen 166 170
Az érdemi határozattal befejezett ügyek száma összesen 32 29
Bírósági döntés / hatósági döntés megsemmisítése 9 7
Jogszabály, jogszabályi rendelkezés teljes/részleges megsemmisítése 3 1
Alkotmányjogi panasz befogadásának visszautasítása 108 136
A főtitkári előkészítő eljárásban és egyesbírói végzéssel befejezett ügyek száma 224 232

 

A befejezett ügyekre vonatkozó negyedéves adatok alakulását mutatja be két évre visszamenőleg az alábbi grafikon:

 

 

A testületek által befejezett alkotmányjogi panasz ügyek átlagos elintézési ideje az indítvány benyújtásától számítva 2022-ben 296 nap volt, ez kevesebb, mint a tavalyi és tavalyelőtti átlagos időtartam. Fontos azonban megjegyezni, hogy az Ügyrendben megállapított ügyintézési határidőket nem az indítvány benyújtásától, hanem az előadó alkotmánybíróra történt szignálástól kell számítani. Az alábbi ábra az átlagos ügyintézési időtartamot mutatja éves bontásban.

 

 

2022-ben 32 alkotmányjogi panasz ügyben hozott az Alkotmánybíróság olyan határozatot, melyben megsemmisítette az indítványban támadott bírói döntéseket. Az Alkotmánybíróság honlapján megtalálható a megsemmisített bírói döntések és a megsemmisítést tartalmazó alkotmánybírósági határozatok listája, ahol elérhetőek a korábbi évek listái is.

 

 

A következő grafikonok szintén az alkotmányjogi panaszokra vonatkoznak.

Az első azt mutatja be, hogy egy adott évben benyújtott alkotmányjogi panaszok közül hány esetben született érdemi határozat az ügyben, illetve mennyi fejeződött be érdemi vizsgálat nélkül (pl. a befogadási eljárásban született visszautasítással, megszüntetéssel, megszűnéssel). A 2022-es adatok esetében figyelembe kell venni, hogy az év végén benyújtott indítványok egy része esetében még folyik a főtitkári előkészítő eljárás, tehát ezek az ügyek még nem szerepelnek az adatok között. A grafikonból mindenesetre kiderül, hogy az alkotmányjogi panaszoknak átlagosan körülbelül tíz százaléka esetében születik érdemi döntés.

 

 

A következő grafikon az alkotmányjogi panasz eljárások közül az Abtv. 27. §-a alapján indult alkotmányjogi panasz eljárások összehasonlítható adatait tartalmazza. Ez az a típusú alkotmányjogi panasz, mely alapján az Alkotmánybíróság a bírói döntés alkotmányosságát vizsgálja, és nem normakontrollt végez. Az évszámok az indítvány benyújtásának évét jelentik. Az elmúlt két évben benyújtott indítványok adatainak elemzéséhez viszont figyelembe kell venni, hogy ezek közül még viszonylag sok van folyamatban, ezért az erre az időszakra vonatkozó adatok még változni fognak a későbbiekben.

 

 

A következő grafikon azt mutatja, hogy a 2022-ben érdemi határozattal lezárt alkotmányjogi panasz ügyek milyen arányban oszlanak meg az ügyszaki jellegük szerint.

 

 

A befejezett ügyek kapcsán végül egy ábra arról, hogy az érdemi határozatok milyen arányban oszlanak meg a teljes ülés és a tanácsok között.

 

 

Az alkotmányjogi panaszok elintézésére vonatkozó részletes adatok naptári évenkénti bontásban az Alkotmánybíróság honlapján érhetőek el.

2022-ben a testület 9 ügyben semmisített meg jogszabályt, jogszabályi rendelkezést. A 2022-ben megsemmisített jogszabályi rendelkezések, valamint a megsemmisítést tartalmazó alkotmánybírósági határozatok listája az Alkotmánybíróság honlapján megtalálható, ahol elérhetőek a korábbi évek listái is.

Az Alkotmánybíróság több határozatában állapított meg alkotmányos követelményt, valamint mulasztással előidézett alaptörvény-ellenességet. Az aktuális, még nem teljesített jogalkotói mulasztások áttekintő listája és az Alkotmánybíróság által megállapított alkotmányos követelményeket összefoglaló táblázat az Alkotmánybíróság honlapján érhetőek el.

Az alábbi grafikon a jogszabályi rendelkezések megsemmisítésére, a mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség és az alkotmányos követelmény megállapítására vonatkozó adatokat tartalmazza az elmúlt 10 évre vonatkozóan.

 

 

A 2022-es ügyforgalmi adatokra vonatkozó részletes táblázatok, valamint az alkotmányjogi panaszok elintézésére vonatkozó részletes adatok naptári évenkénti bontásban az Alkotmánybíróság honlapján érhetőek el.