Összefoglaló a 2022. első negyedévi ügyforgalmi és statisztikai adatokról

 

Az Alkotmánybíróság ügyforgalmi adatait részletes táblázatokban teszi közzé minden negyedév végén, valamint az év végén. Az alábbiakban összefoglaljuk a 2022 első negyedévére vonatkozó alapvető adatokat, és grafikonok segítségével áttekintést adunk ügyteherről és a döntések adatairól.

 

A koronavírus járvány enyhülésére és a járványügyi intézkedések nagy részének eltörlésére tekintettel 2022 márciusától kezdődően a testületek ismét személyes jelenléttel tartják az üléseiket.

Az év első negyedévi időszakára vonatkozó általános ügyforgalmi és részletes statisztikai adatokat tartalmazó táblázatokat itt >>, ezen belül az alkotmányjogi panaszok elintézésre vonatkozó részletes adatokat pedig itt lehet megtekinteni >>  Az alábbiakban a fontosabb adatokat ismertetjük.

2022. január 1. és március 31. között az előadó alkotmánybíróhoz került új ügyek száma 162 volt, melyek legnagyobb hányada alkotmányjogi panasz. Az újonnan indult, előadó alkotmánybíróra szignált ügyek hatásköri megoszlására vonatkozó adatai (együtt az előző év első negyedévére vonatkozó adatokkal) a következők:

2022 2021
Az előadó alkotmánybíróra szignált új ügyek száma összesen 162 148
Alkotmányjogi panasz 152 135
Bírói kezdeményezés 9 7
Utólagos normakontroll 1 2
Egyéb 0 4

 

2022. március végére az Alkotmánybíróság lényegében befejezte azokat az ügyeket, amelyekben külön-külön a védettségi igazolványhoz fűződő jogosultságokkal, a természetes immunitás alapján kiállított, ellenanyaghoz kötött igazolvány kiállításának feltételeivel, valamint az állami alkalmazottak, az egészségügyi dolgozók és az ügyészségi alkalmazottak kötelező védőoltásával kapcsolatban fordultak az érintettek az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján az Alkotmánybírósághoz. A honlapon részletes és naprakész tájékoztató található ezekkel az ügyekkel kapcsolatban >> Tekintettel az indítványok témakörök szerinti szövegazonosságára és nagy számára, ezek az indítványok nem szerepelnek a statisztikai adatokban.

Ezekben az ügyekben egyébként az Alkotmánybíróság az Ügyrend 30. § (5) bekezdése alapján járt el. Ez azt jelenti, hogy a különböző tárgyú típusindítványok közül csak az elsőként beérkezett panaszok benyújtói kaptak tájékoztatást arról, hogy az indítványt az Alkotmánybíróság nyilvántartásba vette, és hogy az ügy előadó alkotmánybíróhoz került. Mivel ezekben az ügyekben az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján jogszabályi rendelkezések alkotmányosságát vizsgálta az Alkotmánybíróság, az egyes ügyekben hozott döntések valamennyi érintettre vonatkoznak.

Az ügyek egy további sajátos körét alkotják a járványügyi veszélyhelyzettel kapcsolatos jogszabályok vagy bírói döntések ellen benyújtott indítványok alapján indult eljárások. Ezek naprakész listája itt érhető el>>

Az új ügyeken belül a különböző ügytípusok egymáshoz viszonyított aránya 2022 első negyedévében a következő volt:

A 2022. április 3-i országgyűlési választásokkal kapcsolatos jogorvoslati eljárásokban több esetben nyújtottak be az érintettek alkotmányjogi panaszt. Az Alkotmánybíróságnak ilyen esetben a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 233. §-a alapján 3 munkanapon belül kell döntenie a befogadásról, és további 3 munkanapja van az érdemi döntés meghozatalára. Hasonló rendelkezések vonatkoznak az országos népszavazás kapcsán benyújtott alkotmányjogi panaszokra is. A részletes eljárási szabályok itt olvashatóak >> 2022. március 31-ig 8 ügyben nyújtottak be választási ügyben alkotmányjogi panaszt, mivel azonban a jogorvoslati eljárások egy része áprilisra esik, ez a szám még nem végleges. Érdemes ugyanakkor az alábbi grafikon segítségével már most is összehasonlítani az idei panaszok számát a korábbi választási időszakokéval. Az aktuális választásra és népszavazásra vonatkozó adatok mindazonáltal a következő negyedév végére lesznek véglegesek.

 

Ami a befejezéseket illeti, a testületek (a teljes ülés és a tanácsok) 189 ügyet zártak le 2022 január 1-je és március 31-e között, és ezek közül 35 esetben született érdemi határozat. Bírósági, illetve hatósági döntés megsemmisítésével 12, jogszabályi rendelkezés megsemmisítésével 1 esetben éltek a testületek.

Az alábbi táblázat a befejezett ügyekre vonatkozó fontosabb, első negyedévi adatokat tartalmazza, együtt az előző év első negyedévére vonatkozó adatokkal:

2022 2021
A testületek által befejezett ügyek száma összesen 189 159
Az érdemi határozattal befejezett ügyek száma összesen 35 32
Bírósági döntés / hatósági döntés megsemmisítése 12 5
Jogszabály, jogszabályi rendelkezés teljes/részleges megsemmisítése 1 3
Alkotmányjogi panasz befogadásának visszautasítása 131 120
A főtitkári előkészítő eljárásban és egyesbírói végzéssel befejezett ügyek száma 290 225

 

A befejezett ügyekre vonatkozó negyedéves adatok alakulását mutatja be két éves időtávban az alábbi grafikon:

 

Ha az Alkotmánybíróság megállapítja a bírói döntés vagy a támadott jogszabály, jogszabályi rendelkezés alaptörvény-ellenességét, a döntést, illetve a jogszabályt megsemmisíti. Az alábbi két grafikon a megsemmisítést tartalmazó alkotmánybírósági határozatok számának alakulását mutatja, szintén negyedéves bontásban, két évre visszamenőleg.

Az első grafikon a bírói döntést megsemmisítő döntések adatait tartalmazzák.

A második grafikon a jogszabályi rendelkezést megsemmisítő alkotmánybírósági határozatok számának alakulásával együtt az alkotmányos követelmények és a mulasztást megállapító döntések számát is mutatja szintén negyedéves bontásban, az elmúlt két évre visszamenőleg. Az Alkotmánybíróság 2021-ben és az elmúlt években is több határozatában is megállapított alkotmányos követelményt. Az Alkotmánybíróság által megállapított alkotmányos követelményeket összefoglaló táblázatot itt lehet elérni >>. Ha pedig az Alkotmánybíróság hatáskörei gyakorlása során folytatott eljárásában a jogalkotó általi mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség fennállását állapítja meg, a mulasztást elkövető szervet – határidő megjelölésével – felhívja feladatának teljesítésére. A jogalkotói feladat elmulasztásának minősül, ha nemzetközi szerződésből származó jogalkotói feladat elmulasztása valósul meg, kifejezett jogszabályi felhatalmazásból származó jogalkotói feladat ellenére nem került sor a jogszabály megalkotására, vagy a jogi szabályozás Alaptörvényből levezethető lényeges tartalma hiányos. Az aktuális, még nem teljesített jogalkotói mulasztásokat a honlapon itt lehet áttekinteni >>.

 

Az alkotmányjogi panaszok elintézésre vonatkozó, részletes adatokat tartalmazó táblázatok itt érhetőek el >>

A testületek által az elmúlt évben befejezett alkotmányjogi panasz ügyek átlagos elintézési ideje az indítvány benyújtásától számítva 307 nap volt. Fontos azonban megjegyezni, hogy az Ügyrendben megállapított ügyintézési határidőket nem az indítvány benyújtásától, hanem az előadó alkotmánybíróra történt szignálástól kell számítani. Az alábbi ábra az évenkénti átlagos ügyintézési időtartamra vonatkozó adatokat mutatja be 2013-ig visszamenőleg.

 

A befejezett ügyek kapcsán végül egy áttekintés arról, hogy a 2022 első három hónapjában érdemi határozattal lezárt alkotmányjogi panasz ügyek milyen arányban oszlanak meg az ügyszaki jellegük szerint:

Az ügyteherre vonatkozó adatok az első negyedév végén a következőképp alakultak. 2022. március 31-én 353 előadó alkotmánybíróra kiszignált ügy volt folyamatban, ez csökkenést mutat az előző negyedév végi (2021. december 31-i) adathoz (379) képest.

Az előadó alkotmánybírók előtt folyamatban lévő ügyek száma és részletes megoszlása a következőképp alakult 2022. március 31-én. A táblázatban összehasonlításképp szerepelnek az előző negyedév végi adatok is. Az adatokban értelemszerűen nem szerepelnek azok az ügyek, amelyek esetében még folyamatban van a főtitkári előkészítő eljárás.

2022 2021
Folyamatban lévő ügyek száma összesen 353 379
Alkotmányjogi panaszok száma 324 353
Bírói kezdeményezések száma 13 7
Utólagos normakontroll eljárások száma 10 11
Egyéb 6 8

 

Az alábbi grafikon az előadó alkotmánybíróra szignált új ügyek, a befejezések és az aktuális ügyteherre vonatkozó adatok (a folyamatban lévő ügyek számának) alakulását mutatja be két évre visszamenőleg, negyedéves bontásban.

 

A 2022. március 31-i állapotra vonatkozó általános ügyforgalmi és részletes statisztikai adatokat tartalmazó táblázatokat itt lehet megtekinteni >>

Az alkotmányjogi panaszok elintézésre vonatkozóan külön táblázatok is készülnek. Ezek 2013-tól kezdődően, éves bontásban tartalmazzák az alkotmányjogi panaszokra vonatkozó részletes adatokat (visszautasított és befogadott panaszok, illetve érdemi döntések száma, folyamatban lévő ügyek stb.). Ezek a táblázatok itt érhetőek el >>