EN

Jogalkotói mulasztások*

(2018. január 15.)

 

 Teljesítetlen jogalkotói mulasztások (a teljesítésre előírt határidő már eltelt)

 

AB határozat: 37/1996. (IX. 4.) AB határozat

Indítványra/ AB hivatalból: indítványra

Mulasztás tárgya:

Alkotmányellenes helyzet állt elő azzal, hogy Magyarország nem tett eleget az 1947. évi XVIII. törvénnyel becikkelyezett Párizsi Békeszerződés 29. cikk 3. pontjában foglaltaknak.

Felhívott jogalkotó: Országgyűlés

Határidő: 1997. június 30.

 

AB határozat: 45/2003. (IX. 26.) AB határozat

Indítványra/ AB hivatalból: AB hivatalból

Mulasztás tárgya:

Az Országgyűlés mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet idézett elő azzal, hogy nem rendelkezett a Csehszlovákiából áttelepített magyar nemzetiségű személyek kárpótlásáról.

Felhívott jogalkotó: Országgyűlés

Határidő: 2004. június 30.

 

AB határozat: 50/2003. (XI. 5.) AB határozat

Indítványra/ AB hivatalból: indítványra

Mulasztás tárgya:

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az Országgyűlés mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet idézett elő azzal, hogy nem szabályozta törvényben a bizottságai vizsgálati tevékenységének rendjét, a közügyek megvitatásának szabadsága, illetve a személyiséget védő jogok lehetőségét.

Felhívott jogalkotó: Országgyűlés

Határidő: 2004. március 31.

Megjegyzés: Az alkotmánybírósági határozatból fakadó feladatok egy részét az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény rendezte.

 

AB határozat: 54/2004. (XII. 13.) AB határozat

Indítványra/ AB hivatalból: indítványra, részben AB hivatalból

Mulasztás tárgya:

Alkotmányellenes helyzet keletkezett azáltal, hogy az Országgyűlés a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvényben a kábítószerrel visszaélés egyes eseteivel kapcsolatban elmulasztotta a vonatkozó nemzetközi egyezményeket érvényre juttató szabályok megalkotását, továbbá nem rendelkezett a kábítószer-élvezőket segítő gyógyító programok végrehajtásában közreműködők büntetőjogi felelősségéről.

Felhívott jogalkotó: Országgyűlés

Határidő: 2005. május 31.

Megjegyzés: A 2005. évi XXX. törvény részben eleget tett a határozat nemzetközi egyezményekkel kapcsolatos előírásainak, továbbra sem rendezett azonban a kábítószer élvezőket segítő, megelőző programokban közreműködő személy büntetőjogi felelőssége, illetve a Btk. vonatkozó szabályainak összehangolása.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény helyébe 2013. július 1-től a 2012. évi C. törvény lépett, mely továbbra sem rendezi a mulasztást.

 

AB határozat: 33/2006. (VII. 13.) AB határozat

Ügyszám: 363/B/2002.

Indítványra/ AB hivatalból: AB hivatalból

Mulasztás tárgya:

Alkotmányellenes helyzet keletkezett azáltal, hogy az Országgyűlés nem biztosította törvényben a természetvédelmi területek védetté nyilvánításának esetére a tulajdonosoknak az Alkotmány 57. § (5) bekezdésével összhangban álló jogorvoslati lehetőséget.

Felhívott jogalkotó: Országgyűlés

Határidő: 2007. március 31.

 

AB határozat: 17/2008. (III. 12.) AB határozat

Ügyszám: 781/B/2001.

Indítványra/ AB hivatalból: AB hivatalból

Mulasztás tárgya:

Az Alkotmány 2. § (1) bekezdésébe, 13. §-ába, valamint 57. § (1) bekezdésébe ütköző alkotmányellenes helyzet áll fenn amiatt, hogy a jogalkotó nem határozta meg a magántulajdonú ingatlanok (helyiségek) életvédelmi létesítményként (óvóhelyként) való kijelölésének szabályait és kritériumait.

Felhívott jogalkotó: Országgyűlés

Határidő: 2008. december 31.

 

AB határozat: 94/2011. (XI.17.) AB határozat

Ügyszám: 339/E/2009.

Indítványra/ AB hivatalból: AB hivatalból

Mulasztás tárgya:

Mulasztásos alkotmányellenesség áll fenn, mert a jogalkotó nem teremtette meg a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról, és a Balaton Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvényben előírt tulajdoni korlátozásokkal összefüggésben a tulajdonhoz való jog védelmének garanciáit.

Felhívott jogalkotó: Országgyűlés

Határidő: 2012. április 30.

 

AB határozat: 11/2013. (V. 9.) AB határozat

Ügyszám: III/3440/2012.

Indítványra/ AB hivatalból: AB hivatalból

Mulasztás tárgya:

Az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdését sértő, mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenes helyzet keletkezett azáltal, hogy a törvényhozó az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény hatályba lépésekor nem alkotott átmeneti rendelkezéseket, és ennek következtében az állami tulajdonban álló erdőingatlanokra bejegyzett vagyoni értékű jogok jogosultjai az ingatlanok forgalomképtelenné nyilvánítása következtében megfelelő biztosíték nélkül maradtak.

Felhívott jogalkotó: Országgyűlés

Határidő: 2013. szeptember 30.

 

AB határozat: 19/2015. (VI. 15.) AB határozat

Ügyszám: IV/1204/2014.

Indítványra/ AB hivatalból: AB hivatalból

Mulasztás tárgya:

Az Alkotmánybíróság – hivatalból eljárva – megállapítja: mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség áll fenn annak következtében, hogy a tengelyterhelés ellenőrzése során az ellenőrzéssel érintett személy (ügyfél) számára a jogalkotó nem biztosította a tisztességes eljáráshoz való alapvető jog [Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdés] érvényesülését.

Felhívott jogalkotó: közlekedésért felelős miniszter

Határidő: 2015. szeptember 30.

 

AB határozat: 22/2015. (VI. 18.) AB határozat

Ügyszám: III/768/2015.

Indítványra/ AB hivatalból: AB hivatalból

Mulasztás tárgya:

Az Alkotmánybíróság – hivatalból eljárva – megállapítja, hogy az Országgyűlés mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet idézett elő azáltal, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek a kormányhivatal vezetője által pótolt közös önkormányzati hivatali megállapodásról szóló szabályaiban nem szabályozta az Alaptörvény 34. cikk (1) bekezdésének megfelelően a döntéshozatali eljárás során az érintett helyi önkormányzatok véleménye kikérésének, a véleménynyilvánítás módjának és rendjének szabályait.

Felhívott jogalkotó: Országgyűlés

Határidő: 2015. december 15.

 

AB határozat: 25/2015. (VII. 21.) AB határozat

Ügyszám: IV/348/2014.

Indítványra/ AB hivatalból: AB hivatalból

Mulasztás tárgya:

Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy alaptörvény-ellenes helyzet áll fenn annak következtében, hogy a törvényalkotó a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 108.§-a alapján megszűnt haszonélvezeti, illetve használati jogokhoz kapcsolódóan nem alkotta meg a kivételes, a szerződő felek közötti elszámolás során nem érvényesíthető, de érvényes szerződésekkel összefüggő vagyoni hátrányok kiegyenlítését lehetővé tevő szabályokat.

Az Alkotmánybíróság felhívja a törvényalkotót, hogy 2015. december 1-jéig szüntesse meg az alaptörvény-ellenes mulasztást.

Felhívott jogalkotó: Országgyűlés

Határidő: 2015. december 1.

 

AB határozat: 14/2016. (VII. 18.) AB határozat

Ügyszám: IV/609-36/2014.

Indítványra/ AB hivatalból: AB hivatalból

Mulasztás tárgya:

Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az Alaptörvény I. cikk (1) bekezdését, I. cikk (3) bekezdését és a VIII. cikk (1) bekezdését sértő mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenes helyzet áll fenn annak következtében, hogy a törvényalkotó nem szabályozta a gyülekezésről szóló 1989. évi III. törvényben a gyülekezések békés jellegét megfelelően biztosító garanciális szabályokat, valamint az alapjogok összeütközésének feloldását szolgáló olyan törvényi rendelkezések megalkotását, amelyek biztosítják az ütköző alapjogok lehető legkisebb korlátozás melletti egyidejű érvényesülését.

Az Alkotmánybíróság ezért felhívja az Országgyűlést, hogy jogalkotási feladatának 2016. december 31-ig tegyen eleget.

Felhívott jogalkotó: Országgyűlés

Határidő: 2016. december 31.

 

AB határozat: 13/2016. (VII. 18.)

Ügyszám: IV/656-26/2015.

Indítványra/ AB hivatalból: AB hivatalból

Mulasztás tárgya:

Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az Alaptörvény VI. cikk (1) bekezdését sértő mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenes helyzet áll fenn annak következtében, hogy a törvényalkotó nem szabályozta a magánszférához való alapjog és a gyülekezéshez való alapjog kollíziója esetén a kollízió feloldásának szempontjait és annak eljárási kereteit.

Az Alkotmánybíróság ezért felhívja az Országgyűlést, hogy jogalkotási feladatának 2016. december 31-ig tegyen eleget.

Felhívott jogalkotó: Országgyűlés

Határidő: 2016. december 31.

 

 AB határozat: 25/2016. (XII. 21.) AB határozat

Ügyszám: IV/1723/2015.

Indítványra/ AB hivatalból: AB hivatalból

Mulasztás tárgya:

Az Alkotmánybíróság 25/2016. (XII. 21.) AB határozatában (ügyszám: IV/1723/2015.) megállapította, hogy mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség áll fenn amiatt, hogy az Országgyűlés az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelése alatt az önhibán kívül bekövetkezett munkanélküliség esetére a támogatásra jogosultságot nem szabályozta.

Az Alkotmánybíróság ezért felhívta az Országgyűlést, hogy jogalkotói feladatának 2017. június hó 30. napjáig tegyen eleget.

Felhívott jogalkotó: Országgyűlés

Határidő: 2017. június 30.

 

AB határozat: 6/2017. (III. 10.) AB határozat

Ügyszám: IV/1803/2016.

Indítványra/ AB hivatalból: AB hivatalból

Mulasztás tárgya:

Az Alkotmánybíróság 6/2017. (III. 10.) AB határozatában (ügyszám: IV/1803/2016.) megállapította, hogy az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdését és a XXVIII. cikk (1) bekezdését sértő, mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenes helyzet áll fenn annak következtében, hogy a törvényalkotó a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben nem alkotta meg azokat a szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a másodfokú választási bizottság és a felülvizsgálati bíróság közölje a határozatát mindazokkal, akikre a választási jogorvoslati eljárás során hozott határozat rendelkezést tartalmaz.

Az Alkotmánybíróság felhívta a törvényalkotót, hogy 2017. június 30-ig szüntesse meg az alaptörvény-ellenes mulasztást.

Felhívott jogalkotó: Országgyűlés

Határidő: 2017. június 30.

 

 AB határozat: 17/2017. (VII. 18.) AB határozat

Ügyszám: IV/1952/2016.

Indítványra/ AB hivatalból: AB hivatalból

Mulasztás tárgya:

Az Alkotmánybíróság 17/2017. (VII. 18.) AB határozatában megállapította, hogy az Országgyűlés az Alaptörvény XV. cikk (2) bekezdését sértő mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet idézett elő azáltal, hogy nem biztosította a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvényben az adózók számára, hogy rendelkező nyilatkozatuk kedvezményezettjeként valamennyi vallási közösség közül választhassanak.

Az Alkotmánybíróság felhívta a törvényalkotót, hogy 2017. december 31-ig szüntesse meg az alaptörvény-ellenes mulasztást.

Felhívott jogalkotó: Országgyűlés

Határidő: 2017. december 31.

 

AB határozat: 24/2017. (X. 25.) AB határozat

Ügyszám: IV/24/2017.

Indítványra/ AB hivatalból: AB hivatalból

Mulasztás tárgya:

Az Alkotmánybíróság megállapította: az Országgyűlés mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet idézett elő azáltal, hogy a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 34. § (3) bekezdése hatálybalépésével egyidejűleg nem gondoskodott olyan szabály megalkotásáról, amely a végintézkedésen alapuló tulajdonszerzés jóváhagyásának megtagadása esetére, amennyiben a törvényes öröklés rendjén az állam öröklése áll be, a végrendeleti örökös javára megváltást állapít meg.

Az Alkotmánybíróság ezért felhívta az Országgyűlést, hogy jogalkotási feladatának 2017. december hó 31. napjáig tegyen eleget.

Felhívott jogalkotó: Országgyűlés

Határidő: 2017. december 31.

 

  1. Teljesítetlen jogalkotói mulasztások (a teljesítésre előírt határidő még nem járt le)

 

AB határozat: 28/2017. (X. 25.) AB határozat

Ügyszám: II/3394/2015.

Indítványra/ AB hivatalból: AB hivatalból

Mulasztás tárgya:

Az Alkotmánybíróság – hivatalból eljárva – megállapította, hogy az Országgyűlés mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet idézett elő azáltal, hogy a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 földrészletek Alaptörvény P) cikk (1) bekezdésében foglalt céloknak megfelelő értékesítése és hasznosítása természetvédelmi szempontjainak érvényesítését szolgáló biztosítékokat nem alakította ki.

Az Alkotmánybíróság ezért felhívja az Országgyűlést, hogy jogalkotói kötelezettségének 2018. június 30-ig tegyen eleget.

Felhívott jogalkotó: Országgyűlés

Határidő: 2018. június 30.

 

AB határozat: 27/2017. (X. 25.) AB határozat

Ügyszám: II/1902/2016.

Indítványra/ AB hivatalból: AB hivatalból

Mulasztás tárgya:

Az Alkotmánybíróság megállapította: az Országgyűlés az Alaptörvény P) cikk (1) bekezdésével összefüggésben mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet idézett elő azáltal, hogy a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 28. §-ának a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosításáról szóló 2016. évi CVII. törvény 1. §-ával megállapított módosításával egyidejűleg nem gondoskodott olyan szabály megalkotásáról, amely biztosítaná a Nemzeti Földalap sarkalatos szabályokkal védett vagyonának hosszú távú megőrzését, és kizárná annak lehetőségét, hogy egyszerű többséggel elfogadható törvények alkalmazása a Nemzeti Földalap céljainak, a természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok védelmének, fenntartásának, a jövő nemzedékek számára megőrzésének megvalósítását veszélyeztető mértékű vagyonvesztéshez vezessen.

Az Alkotmánybíróság ezért felhívta az Országgyűlést, hogy jogalkotási feladatának 2018. május 31-ig tegyen eleget.

Felhívott jogalkotó: Országgyűlés

Határidő: 2018. május 31.

 

AB határozat: 36/2017. (XII. 29.) AB határozat

Ügyszám: IV/1301/2014.

Indítványra/ AB hivatalból: AB hivatalból

Mulasztás tárgya:

Az Alkotmánybíróság – hivatalból eljárva – megállapította, hogy mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség áll fenn annak következtében, hogy az Országgyűlés nem alkotta meg a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 14/C. §-a szerinti eljárásban előírt döntési határidő elmulasztása estére alkalmazandó eljárás szabályát.

Az Alkotmánybíróság felhívja az Országgyűlést, hogy jogalkotói feladatának 2018. március 31-ig tegyen eleget.

Felhívott jogalkotó: Országgyűlés

Határidő: 2018. március 31.

 

* A lista nem tartalmazza az önkormányzatok jogalkotásának elmulasztásával kapcsolatos határozatokat.