EN

Tájékoztató a 2011. december 31-én folyamatban lévő alkotmánybírósági ügyek sorsáról 2012. január 1-ét követően

 

A 2012. január 1-én hatályba lépő új alkotmány, tehát az Alaptörvény és új alkotmánybírósági törvény (az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény, a továbbiakban: új Abtv.) lényeges változásokat tartalmaz az Alkotmánybíróság hatásköreire vonatkozóan, jelentősen átalakítja az eljárási szabályokat. A módosítások érintik az indítványozási jogosultságokat is. Az új Abtv. több rendelkezést tartalmaz az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény alapján előterjesztett indítványok nyomán indult, az Alkotmánybíróság előtt jelenleg is folyamatban lévő ügyek további sorsáról, illetve az ilyen ügyek esetében követendő eljárásokról. Az alábbiakban ezeket ismertetjük röviden.

 1. A megszűnő ügyek

 Az alkotmányellenesség utólagos vizsgálatára és alkotmányellenes mulasztás megállapítására irányuló ügyek

Az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés e) pontja alapján 2012. január 1-ét követően a jogszabályok utólagos normakontrollját csak a kormány, az országgyűlési képviselők egynegyede és az alapvető jogok biztosa kezdeményezheti. Megszűnik tehát annak a lehetősége, hogy az ilyen ügyben bárki indítványt nyújthasson be.

Az új Abtv. 71. § (1)-(2) bekezdése alapján megszűnik minden olyan folyamatban lévő utólagos normakontrollra, illetve mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására irányuló eljárás, melyet nem a kormány, az országgyűlési képviselők egynegyede vagy az országgyűlési biztos (ombudsman) kezdeményezett (actio popularis). Ugyanakkor a 71. § (3) bekezdése alapján a megszűnt eljárás indítványozója az el nem bírált indítványban meghatározott jogszabállyal összefüggő, és az abban felvetett tartalomnak megfelelő alkotmányossági aggályt tartalmazó indítványát az új Abtv. 26. §-a szerinti alkotmányjogi panaszként 2012. március 31-ig az Alkotmánybíróság elé terjesztheti, ha az abban megjelölt alkotmányos jogsérelem Alaptörvény-ellenességet valósít meg. A határidő elmulasztása esetén lehetőség van kimentésre, azonban 2012. június 30-át követően ilyen indítvány benyújtására nincs lehetőség. A megújított indítványnak meg kell felelnie az új Abtv. 26. §-ában az alkotmányjogi panaszra vonatkozó követelményeknek. Az új Abtv. 51. § (2) bekezdése továbbá kötelező jogi képviseletet ír elő, amelyet a megújított indítvány benyújtásakor igazolni kell.

Az Alkotmánybíróság 2012 januárjában valamennyi, utólagos normakontrollra és mulasztás megállapítására irányuló, folyamatban lévő ügy indítványozóját végzésben tájékoztatja, hogy indítványát milyen feltételekkel (tartalmi feltételek, határidő) terjesztheti alkotmányjogi panaszként az Alkotmánybíróság elé. Aki január végéig nem kapja meg a végzést, az iroda@mkab.hu e-mail címen vagy telefonon érdeklődhet az ügyében. Ennek során az alkotmánybírósági ügyszámra kell hivatkozni.

 Önkormányzati rendelet felülvizsgálata a kormányhivatal kezdeményezésére

Az új Abtv. 71. §-a és a 72. § (2) bekezdése értelmében azok a fővárosi vagy megyei kormányhivatal, illetve jogelődje által kezdeményezett ügyek, amelyekben az indítvány kizárólag önkormányzati rendelet alkotmányellenességét állítja, és a rendelet más jogszabályba ütközésére egyidejűleg nem hivatkozik, megszűnnek. Ezekben az esetekben az Alkotmánybíróság ugyancsak végzésben állapítja az ügy megszűnését, és erről értesíti az indítványt benyújtó kormányhivatalt.

 Az önkormányzatok közötti hatásköri összeütközés megállapítása

Az új Abtv. 36. §-ára tekintettel hatáskör hiányában megszűnnek az önkormányzatok közötti hatásköri összeütközés feloldására irányuló indítványok alapján indult ügyek is. A megszűnést az Alkotmánybíróság végzésben állapítja meg, és arról tájékoztatja az indítványozót.

 2. A Kúriához kerülő ügyek

Önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének megállapítására irányuló eljárások a kormányhivatal kezdeményezésére

Az új Abtv. 72. § (1) bekezdése alapján az Alkotmánybíróság a Kúriához teszi át azokat az önkormányzati rendelet utólagos vizsgálatára irányuló ügyeket, amelyek a fővárosi vagy megyei kormányhivatal, illetve jogelődje indítványa alapján indultak, és az indítványozó szerv az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközését kifogásolta. Ugyanígy jár el az Alkotmánybíróság azokban az ügyekben is, amelyekben a fővárosi vagy megyei kormányhivatal, illetve jogelődje az indítványában az önkormányzati rendelet alkotmányellenességére és jogszabályba ütközésére egyaránt hivatkozott. Az áttételről az Alkotmánybíróság tájékoztatja az indítványozó szerveket.

Konkrét normakontroll eljárás önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközése esetén

Az új Abtv. 73. § (2) bekezdése alapján az Alkotmánybíróságnak szintén a Kúriához kell áttennie azokat az ügyeket, amelyek a perben eljáró bírók indítványai alapján indultak, és amelyekben a bíró – a per felfüggesztése mellett – az alkalmazandó önkormányzati rendelet alkotmányellenességét azon az alapon állította, hogy az más jogszabályba ütközik. Az áttételről az Alkotmánybíróság szintén tájékoztatja az indítványozó bíróságot.

3. A folyamatban maradó ügyek

Az új Abtv. 73. §-a alapján 2012. január 1-ét követően folyamatban maradnak az Alkotmánybíróságon mindazok az ügyek, amelyek nem szűnnek meg vagy amelyeket nem kell áttenni a Kúriára. Ilyenek jellemzően az alkotmányjogi panasz ügyek, a köztársasági elnök által kezdeményezett előzetes alkotmányossági vizsgálat, az országgyűlési biztosok indítványai alapján folyó, utólagos normakontrollra irányuló eljárások, valamint azok, amelyek a perben eljáró bírók indítványai alapján indultak, és amelyekben a bíró – a per felfüggesztése mellett – az alkalmazandó jogszabály alkotmányellenességét észlelte. Ez alól kivételt képeznek a 2.2. pont alatt említett ügyek.

2012. január 1-vel valamennyi folyamatban maradó ügy új ügyszámot kap, és erről az Alkotmánybíróság végzésben értesíti az indítványozókat. A végzésben az Alkotmánybíróság szükség esetén felhívhatja az indítványozót indítványa kiegészítésére arra vonatkozóan, hogy az indítványban támadott rendelkezés az Alaptörvény mely rendelkezéseit sérti és miért. Az új Abtv. 51. § (2)-(3) bekezdései alapján az alkotmányjogi panasz-ügyek esetében kötelezővé válik a jogi képviselet, és ez vonatkozik a folyamatban maradó ügyekre is. Ennek hiányára az Alkotmánybíróság felhívja a figyelmet a végzésben, megfelelő határidőt állapítva meg a pótlásra.