EN

Az Alkotmánybíróság ma közzétett határozatában kimondta: a bírói függetlenségnek nem korlátja, hanem biztosítéka a törvényeknek való alávetettség, a bírónak a határozatait a jogszabályok alapján kell meghoznia. A jogszabályokat figyelmen kívül hagyó bíróság visszaél saját függetlenségével, amely a tisztességes bírósági eljáráshoz való jog sérelmét okozhatja.

A határozat alapjául szolgáló ügyben egy szarvastehén nekirontott egy gépjárműnek, amelynek vezetője kártérítési pert indított a vadásztársaság ellen. A jogerős döntést hozó bíróság a keresetet elutasította, arra hivatkozással, hogy az eset elbírálásakor irányadó bírósági gyakorlat szerint felróhatóság hiányában az érintettek maguk viselik a kárukat. Az ütközéskor hatályos törvényi szabályozás azonban ettől eltérően rendelkezett, és a vadászatra jogosult vadásztársaságra telepítette a kárt. A problémát a vizsgált ügyben tehát az jelentette, hogy a kár bekövetkeztekor a jogerős döntésben hivatkozott bírói gyakorlattal ellentétes tartalmú jogszabályi rendelkezések voltak hatályban.

Az Alkotmánybíróság megítélése szerint a hatályos törvényi szabályozást figyelmen kívül hagyó bírósági eljárás sértette a tisztességes bírósági eljáráshoz való alapjogot. A bíróság önkényesen járt el, amikor a vonatkozó hatályos jogi normák helyett olyan bírósági joggyakorlatot vett figyelembe, amelynek az alapjául szolgáló jogi normákat a jogalkotó korábban hatályon kívül helyezte.

Az Alkotmánybíróság megállapította továbbá, hogy az olyan bírói ítélet, amely indokolás nélkül figyelmen kívül hagyja a hatályos jogot, önkényes, és nem fér össze a jogállamiság alapelvével. A fentiek alapján a testület megállapította az ítélet alaptörvény-ellenességét, és megsemmisítette azt.

A határozathoz dr. Dienes-Oehm Egon, dr. Marosi Ildikó és dr. Salamon László alkotmánybírók különvéleményt csatoltak. Az indítvány, és az ügy adatlapja elérhető ezen a linken, az Alkotmánybíróság határozatának teljes szövege elérhető ezen a linken.