EN

Az Alkotmánybíróság felfüggesztette a családvédelmi törvény törvényes öröklésről szóló rendelkezésének hatálybalépését. Határozatával a testület először élt az új alkotmánybírósági törvényben biztosított jogkörével, amely alapján egy törvényi rendelkezés hatálybalépését felfüggesztheti.

Az alapvető jogok biztosa a családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény (Csvt.) több rendelkezésének, köztük a törvényes öröklés rendjéről szóló szabályának a vizsgálatát kezdeményezte az Alkotmánybíróságnál. A Csvt. öröklési szabálya 2012. július 1-jén lépett volna hatályba.

Az új alkotmánybírósági törvény a magyar jogrendben is megteremtette annak a lehetőségét, hogy az Alkotmánybíróság hatályba még nem lépett törvény hatálybalépését átmenetileg felfüggessze. A testület abban az esetben dönthet így, ha vizsgálata során az alaptörvény-ellenesség fennállását valószínűsíti. A felfüggesztésre súlyos és helyrehozhatatlan kár vagy hátrány elkerülése, az Alaptörvény vagy a jogbiztonság védelme érdekében kerülhet sor.

Az Alkotmánybíróság a Csvt. öröklési szabályával összefüggésben megállapította, hogy a vizsgált rendelkezés alaptörvény-ellenessége valószínűsíthető az Alaptörvényben rögzített jogállamiság elve és a belőle levezethető jogbiztonság követelménye alapján. A törvényes öröklés vonatkozásában ugyanis a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) és a Csvt. között nincs összhang. A Ptk. öröklési rendje szerint a bejegyzett élettárs egyértelműen a házastárssal azonos szinten örököl, a Csvt. normaszövege ezzel ellentétben „elsősorban” a rokonok és a házastárs öröklésére utal, és ezzel súlyos bizonytalanságot okoz. Előfordulhat például, hogy – leszármazó hiányában – a Ptk. alapján az örökhagyó bejegyzett élettársa, míg a Csvt. alapján az örökhagyó testvére a törvényes örökös. A jogalkalmazói gyakorlatban ez jogértelmezéssel feloldhatatlan bizonytalanságot okozhat, ezért az Alkotmánybíróság a Csvt. szabályának hatálybalépését felfüggesztette.

A határozathoz Pokol Béla és Szívós Mária alkotmánybírák különvéleményt csatoltak.

A határozat teljes szövege itt olvasható.