EN

A kezelőiroda irodavezető munkakör ellátása köztisztviselői jogviszony keretében történik, a köztisztviselői jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) alapján írásbeli kinevezéssel és annak elfogadásával jön létre. A kinevezés határozatlan időre szól, legfeljebb 6 hónapig terjedő próbaidővel, teljes munkaidőre. Az illetményre a Kttv. szabályai az irányadóak. A kezelőiroda irodavezető munkakör nem minősül vezetői munkakörnek.

A munkakör 2014. január 1-től tölthető be.

A munkavégzés helye: Alkotmánybíróság, 1015 Budapest, Donáti utca 34-45.

A munkakörhöz tartozó feladatok és főbb tevékenységi körök: az irodavezető az Alkotmánybíróság főtitkárának felügyelete mellett vezeti a kezelőirodát. A kezelőiroda átveszi és érkezteti a beadványokat, az iratkezelési szabályzatnak megfelelően iktatja az iratokat az elektronikus iktatókönyvben, gondoskodik a kiadmányozott és expediált küldemények postázásáról, az iratok hivatalon belüli kézbesítéséről. Működteti az Alkotmánybíróság Hivatalának egységes, központi irattárát, kezeli az ott lévő irattári anyagot, vezeti az elektronikus iktatókönyvet. Közreműködik az ügyiratok selejtezésében és levéltárba adásában, az adatnyilvánosság biztosításában, és ellátja a minősített iratok kezelésével kapcsolatos feladatokat.

Az Alkotmánybíróság működésével kapcsolatos fontosabb dokumentumok, így a Szervezeti és Működési Szabályzat az Alkotmánybíróság honlapján (alkotmanybirosag.hu) elérhetőek.

A munkakör betöltésének feltételei: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, egyetemi vagy főiskolai végzettség. A kinevezés feltétele, hogy a jelentkező és a jogszabályban meghatározott hozzátartozója legkésőbb a kinevezéskor írásbeli nyilatkozatot tegyen arról, hogy a köztisztviselő kinevezése esetén hozzájárul a minősített iratok kezeléséhez a jogszabályokban előírt ellenőrzési eljárás lefolytatásához. A kinevezés feltétele továbbá, hogy a jelentkező a büntetlen előéletet igazoló, három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvánnyal rendelkezzen a kinevezéskor.

A kiválasztás során előnyt jelent az ügyiratkezelői, különösen az elektronikus ügyiratkezelői gyakorlat, a levéltáros, ügyvitelszervezői, rendszerszervezői szakképesítés és a nemzeti minősített adatra érvényes személyi biztonsági tanúsítvány.

A jelentkezéseket 2013. november 30-ig kell a tajekoztatas[kukac]mkab.hu címre benyújtani elektronikus úton. A jelentkezéshez mellékelni kell:

– részletes, fényképes szakmai életrajzot, benne az elérhetőséghez szükséges adatokkal (telefonszám, email-cím),

– nyilatkozatot arról, hogy a jelentkező a jelentkezésben szereplő személyes adatainak a kiválasztási eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá

– az iskolai végzettséget és az egyéb szakképzettséget igazoló okirat(ok) szkennelt másolatát.

A jelentkezésben szereplő, a kiválasztási eljárással összefüggésben kezelt személyes adatokat az Alkotmánybíróság Hivatala legkésőbb 2014. március 31-ig törli.

Az előértékelésen kiválasztott jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt, melynek időpontjáról külön kapnak tájékoztatást. A személyes meghallgatáson be kell mutatni a jelentkezéshez előírt okiratok eredeti példányát vagy hiteles másolatát, valamint nyilatkozni kell a minősített iratok kezeléséhez a jogszabályokban előírt ellenőrzési eljárás lefolytatásához való hozzájárulásról.