Adatkezelési tájékoztatás

 

Tájékoztató az Alkotmánybíróság előtti ügyek kapcsán kezelt adatok kezeléséről
2018. május 25.

1. Az adatkezelő

Név: Alkotmánybíróság Hivatala
Székhely: 1015 Budapest, Donáti u. 35-45.
Postacím: 1535 Budapest, Pf. 773.
E-mail: tajekoztatas@mkab.hu
Telefon: (06-1) 488-31-00
Fax: (06-1) 212-11-70
Honlap: alkotmanybirosag.hu

2. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

Név: Dr. Bitskey Botond, főtitkár
E-mail: tajekoztatas@mkab.hu
Telefon: (06-1) 488-32-21
Fax: (06-1) 488-32-29

3. Az Alkotmánybíróság Hivatala által az előtte folyamatban lévő ügyek kapcsán kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és az adatkezelés jogalapja

3.1. Az indítványozók adatai

3.1.1. A kezelt személyes adatok köre
Név
Levelezési cím
Telefonszám
Az indítványban (beadványban), valamint annak mellékleteiben (pl. bírósági ítéletekben) szereplő személyes adatok

3.1.2. Az adatkezelés célja
Az indítványban foglalt kérelem elbírálása és az Alkotmánybíróság hatásköreinek gyakorlása
Az alkotmánybírósági ügyekkel kapcsolatos tájékoztatási és közérdekű információ-szolgáltatási kötelezettségek teljesítése

3.1.3. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. [Adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont]
Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. [Adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont]
Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. [Adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

3.1.4. Az adatkezelés időtartama
Az Alkotmánybíróság Hivatala az ügyiratokat a nem selejtezhető ügyiratok esetében a levéltárba adás időpontjáig, de legalább 15 évig, a selejtezhető ügyiratok esetében a selejtezésig, de legalább 10 évig őrzi meg.
A selejtezés és levéltárba adás szabályait a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény, a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet és Alkotmánybíróság elnökének az Alkotmánybíróság iratkezelési szabályzatáról szóló 8/2015. (XII. 10.) utasítása tartalmazza.
Az elektronikus ügyiratokban lévő adatok kezelése addig tart, ameddig a 3.1.2. és 3.1.3. pontokban foglalt célok és jogalap fennállnak.

3.2. Az indítványban szereplő, az indítványozótól eltérő személyekre vonatkozó személyes adatok

3.2.1. A kezelt személyes adatok köre
Az indítványban (beadványban), valamint annak mellékleteiben (pl. bírósági ítéletekben) szereplő személyes adatok

3.2.2. Az adatkezelés célja
Az indítványban foglalt kérelem elbírálása és az Alkotmánybíróság hatásköreinek gyakorlása
Az alkotmánybírósági ügyekkel kapcsolatos tájékoztatási és közérdekű információ-szolgáltatási kötelezettségek teljesítése

3.2.3. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. [Adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont]
Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. [Adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont]
Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezte meg az adatkezelő, az ezzel kapcsolatos információt nem kell az érintett rendelkezésére bocsátani, ha a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, […] vagy valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelés céljainak elérését. [Adatvédelmi rendelet 14. cikk (5) bekezdés b) pont]

3.2.4. Az adatkezelés időtartama
Az Alkotmánybíróság Hivatala az ügyiratokat a nem selejtezhető ügyiratok esetében a levéltárba adás időpontjáig, de legalább 15 évig, a selejtezhető ügyiratok esetében a selejtezésig, de legalább 10 évig őrzi meg.
A selejtezés és levéltárba adás szabályait a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény, a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet és Alkotmánybíróság elnökének az Alkotmánybíróság iratkezelési szabályzatáról szóló 8/2015. (XII. 10.) utasítása tartalmazza.
Az elektronikus ügyiratokban lévő adatok kezelése addig tart, ameddig a 3.1.2. és 3.1.3. pontokban foglalt célok és jogalap fennállnak.

4. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás
Az Alkotmánybíróság Hivatala nem alkalmaz a személyes adatokon alapuló automatizált döntéshozatali mechanizmust és profilalkotást.

5. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

5.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás
Az érintettek által megadott személyes adatokhoz az Alkotmánybíróság tagjai és Hivatalának munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében és erejéig. Indokolt és szükséges esetben és mértékben a személyes adatokhoz hozzáférhetnek az Alkotmánybíróság Hivatala részére megbízási szerződés alapján feladatot ellátó személyek is.
Az Alkotmánybíróság Hivatala csak szükséges esetben adja át a személyes adatait más állami szervek számára. Így például
– az Alkotmánybíróság Hivatala a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény, a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet és Alkotmánybíróság elnökének az Alkotmánybíróság iratkezelési szabályzatáról szóló 8/2015. (XII. 10.) utasítása alapján köteles átadni a maradandó értékű ügyiratokat a benne szereplő személyes adatokkal együtt a Magyar Nemzeti Levéltárnak.
– az Alkotmánybíróság Hivatala adott esetben a jogszabályok által előírt kötelezettségei alapján az általa kezelt személyes adatokat köteles átadni az arra jogosult hatóságoknak (pl. bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, Állami Számvevőszék stb.).
Az Alkotmánybíróság Hivatala az általa kezelt személyes adatokat nem továbbítja harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

5.2. Adatbiztonsági intézkedések
Az Alkotmánybíróság Hivatala az általa kezelt személyes adatokat papíralapú ügyiratokban, illetve elektronikus formában az Alkotmánybíróság tulajdonában lévő számítógépeken (szervereken) tárolja. Az Alkotmánybíróság Hivatala az általa kezelt személyes adatok tárolásához más tulajdonában lévő számítógépeket (szervereket) nem vesz igénybe.
Az Alkotmánybíróság Hivatala a hatályos jogszabályokban előírt intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, a jogosulatlan törlés, a jogosulatlan megváltoztatás és a jogosulatlan felhasználás ellen.

6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

6.1. A tájékoztatás kéréshez való jog
Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Alkotmánybíróság Hivatalától a következőkről:
Az Alkotmánybíróság Hivatala
– az érintett személy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, mióta és mennyi ideig kezeli;
– miként jutott hozzá az érintett személy személyes adataihoz;
– az érintett személy mely személyes adataihoz kinek, mikor, milyen jogszabály alapján biztosított hozzáférést, vagy azokat kinek, mikor, milyen jogszabály alapján továbbította.
Az Alkotmánybíróság Hivatala az érintett tájékoztatási kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az érintett által megadott elérhetőségen teljesíti.

6.2. A helyesbítéshez való jog
Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Alkotmánybíróság Hivatala módosítsa valamely személyes adatukat (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). Az Alkotmánybíróság Hivatala a kérelmet legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségen tájékoztatja.

6.3. A törléshez való jog
Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Alkotmánybíróság Hivatalától a személyes adatainak a törlését. Alkotmánybíróság Hivatala az érintett kérelmét – az alábbiak kivételével – legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségen tájékoztatja.
A törlési kérelmet az Alkotmánybíróság Hivatala elutasítja, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségen tájékoztatja, ha törvény vagy az alapján egyéb jogszabály, szabályzat az Alkotmánybíróság Hivatalát a személyes adatok további kezelésére kötelezi.

6.4. A zároláshoz való jog
Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Alkotmánybíróság zárolja. A kérelmet az Alkotmánybíróság Hivatala haladéktalanul teljesíti, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségen tájékoztatja. A zárolás addig tart, amíg azt az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi.

6.5. A tiltakozáshoz való jog
Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Alkotmánybíróság Hivatala az érintett személyes adatait közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy egyéb jogszerűtlen célra felhasználná, illetve jogosulatlan személy részére hozzáférést engedne, vagy azokat ilyen személynek továbbítaná.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek
Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: naih.hu
Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Alkotmánybíróság ellen._

Az Alkotmánybíróság adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata itt érhető el>>