AB határozat jogszabályi rendelkezések megsemmisítéséről

2023. április 21.
Ügyszám: II/480/2020.
Az ügy tárgya:

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 47. §-a, 49. §-a és 49/A. §-a elleni utólagos normakontroll indítvány (országgyűlési fegyelmi jogkör)

Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és 2023. június 30-i hatállyal megsemmisítette az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 49. § (1) bekezdésének azokat a rendelkezéseit, melyek alapján a házelnök által elrendelt kitiltás esetén az országgyűlési képviselő az Országgyűlés Hivatalának elhelyezésére szolgáló egyéb épületekben sem tartózkodhat. A megsemmisítést követően a kitiltás hatálya csak az Országház területére vonatkozik. Az Alkotmánybíróság megállapította továbbá, hogy az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 49/A. § (1)–(6) bekezdésének rendelkezései ellentétesek az Alaptörvénnyel, ezért azokat szintén jövőbeli hatállyal megsemmisítette. Az indítványozó országgyűlési képviselők azért fordultak az Alkotmánybírósághoz, mert álláspontjuk szerint az országgyűlési törvény több rendelkezése is sérti a képviselők alkotmányos jogait. A támadott rendelkezésekben foglalt szankciók, amelyek az országgyűlési üléseken folytatott magatartásukkal vagy felszólalásukkal összefüggésben szabhatók ki, álláspontjuk szerint a véleménynyilvánítás szabadságát szükségtelenül és aránytalanul korlátozzák. Az új szankcióként bevezetett azonnali hatályú kitiltás az indítvány alapján pedig sérti a képviselői jogegyenlőséget, mivel alkalmas arra, hogy több hónapra ellehetetlenítse a képviselői jogok gyakorlását, ami az elérni kívánt célhoz (az Országgyűlés rendjének fenntartásához) szükségtelen. Az Alkotmánybíróság a határozatában kifejtette, hogy a képviselői tevékenység fegyelmi szankcióval történő korlátozása (szavazati jog gyakorlásának korlátozása, kitiltás) sem a hazai, sem a nemzetközi szabályozásban nem ismeretlen. Azonban az Országgyűlés irodaháza teljes területére, így a bizottsági üléssel esetlegesen sem érintett területeire is kiterjedő kitiltás (az ezt megtestesítő belépési tilalom), illetve az irodaházban tartandó bizottsági ülésektől a kitiltás hatálya alatt álló képviselő(k) távoltartása szükségessége között alkotmányjogi szempontból ellentmondás feszül. Az Alkotmánybíróság megítélése szerint a támadott szabályozás mellett nem hozható fel olyan észszerűen elfogadható, a képviselői egyenlőség elve érvényesülését és a képviselői tevékenység korlátozását alkotmányosan alátámasztó érv, amely megalapozná, hogy a képviselőkkel szemben fegyelmi okból megállapított kitiltás az Országház mellett a hivatal épületeinek teljes területére is kiterjedjen. Az Alkotmánybíróság erre tekintettel úgy határozott, hogy a támadott 49. § (1) bekezdés egyes szövegrészeit a jövőre nézve megsemmisíti. Az Alkotmánybíróság szerint másrészt az Alaptörvény egyetlen rendelkezése sem teremti meg az Országgyűlés plenáris ülésén a szavazati jog meghatalmazás útján történő gyakorlásának lehetőségét. Az Országgyűlés ülésén történő határozathozatalt az Alaptörvény kifejezetten képviselői jelenléthez köti, ez alóli kivételként pedig nem tartalmaz rendelkezést a megbízás útján történő szavazati joggyakorlásra. Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a törvény 49/A. § (1)–(6) bekezdésének rendelkezései is alaptörvény-ellenesek, így azokat megsemmisítéséről is ugyanolyan hatállyal döntött. Az Alkotmánybíróság az országgyűlési képviselők indítványának egyéb részeit elutasította.