AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról

2024. február 9.
Ügyszám: IV/2655/2022.
Az ügy tárgya:

Alsóörs Község Önkormányzata Képviselőtestülete 138/2022. (VII. 4.) számú normatív határozata elleni alkotmányjogi panasz (településrendezési eszköz módosítása; védőerdő; benzinkút)

Az Alkotmánybíróság elutasította Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Településszerkezeti tervről szóló 38/2004. (IV. 8.) önkormányzati határozata 138/2022. (VII. 4.) önkormányzati határozattal módosított része, valamint Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről szóló 7/2005. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 20. § (2) bekezdése „Gksz-3 jelű övezetben csak üzemanyagtöltő állomás és a kapcsolódó szolgáltatások építményei helyezhetők el” fordulata alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt. Az eljárás alapjául szolgáló ügy lényege, hogy a támadott rendelet elfogadásával a képviselő-testület úgy módosította a Helyi Építési Szabályzatot és Szabályozási Tervet, hogy a Gksz-3 jellegű övezetben elhelyezhető üzemanyagtöltő állomás és a kapcsolódó szolgáltatások építményei. A módosítással lehetővé vált az arra elhelyezkedő védőerdő kivágása, és a helyére az üzemanyagtöltő-állomás építése. Az indítványozó a védőerdő közvetlen szomszédságában lévő nyaralóingatlan tulajdonosa; ingatlanát az erdő védi a vasút és a balatonparti fesztiválozók zajától. Álláspontja szerint az elfogadott norma visszalépést jelent a környezet védelmében, az erdő kivágása gazdasági indokkal nézete szerint nem indokolható. A sérelmezett rendelkezések sértik a testi és lelki egészséghez fűződő jogát, az egészséges környezethez való jogát és az állam intézményvédelmi kötelezettségét. Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy az érintett ingatlan (az indítványozó állításával ellentétben) valójában nem minősül jogi értelemben véve védelmi rendeltetésű erdőnek. Ezáltal az üzemanyagtöltő állomás létesítése érdekében végrehajtott jogszabály-változtatások nem eredményeztek a környezet védelmi szintjében történő nyilvánvaló visszalépést. A támadott rendelkezések elfogadásának indoka az volt, hogy Alsóörs Község beépítésre kijelölt területein nem volt más alkalmas terület üzemanyagtöltő állomás elhelyezésére. Az Alkotmánybíróság kifejtette, hogy az Alaptörvény XXII. cikk (1) bekezdése szerinti közszolgáltatások körébe sorolható a közlekedési infrastruktúra kialakítása és működtetése, amivel szoros funkcionális kapcsolatban áll az üzemanyagtöltő állomások létesítése és működtetése is. Az Alkotmánybíróság így az indítványozó alkotmányjogi panaszát elutasította.