EN

Az alábbi lista tartalmazza az Alkotmánybíróság által 2017-ben megsemmisített bírósági döntéseket és jogszabályi rendelkezéseket, valamint a megsemmisítést, illetve az alaptörvény-ellenességet megállapító alkotmánybírósági határozatokat. A vonatkozó alkotmánybírósági ügyek adatlapjai a döntés szövegével, az indítvány másolatával és az ügyre vonatkozó egyéb adatokkal együtt a határozatok száma alatti linken nyithatóak meg.

 

Megsemmisített bírósági döntések

A Kúria Kfv.V.35.722/2013/3. számú ítélete – 22/2017. (IX. 11.) AB határozat

A Kúria Pkf.IV.24.863/2015/2. számú végzése – 18/2017. (VII. 18.) AB határozat

A Kúria Kfv.III.37.085/2015/5. számú ítélete – 3012/2017. (II. 8.) AB határozat

A Kúria Pfv.IV.20.121/2016/3. számú ítélete – 3/2017. (II. 25.) AB határozat

A Kúria Pfv.IV.20.624/2016/9. számú ítélete – 34/2017. (XII. 11.) AB határozat

A Kúria Kfv.II.37.131/2016/5. számú végzésével kijavított Kfv.II.37.131/2016/4. számú ítélete, a Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 4.K.27.366/2015/6. számú ítélete Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 24217-65-2/2014. számú határozata és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 57-2/2014/VH. számú határozata – 3353/2017. (XII. 22.) AB határozat

A Pécsi Ítélőtábla Bhar.I.15/2015/3. számú végzése – 11/2017. (V. 26.) AB határozat

A Balassagyarmati Törvényszék 21.Pf.20.741/2015/4. számú ítélete – 20/2017. (VII. 18.) AB határozat

A Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 5.Kpk.30.026/2017/7. számú végzése – 3241/2017. (X. 10.) AB határozat

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 8.K.32.574/2015/17. számú ítélete, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 35000-3156-1/2015.ált. számú határozata és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35100-1169-2/2015.ált. számú határozata – 5/2017. (III. 10.) AB határozat

A Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 4.Kpk.27.058/2014/1/I. számú végzése – 9/2017. (IV. 18.) AB határozat

A Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2.Kpk.50.469/2012/9. számú végzése – 10/2017. (V. 5.) AB határozat

A Veszprémi Törvényszék 2.Bf.559/2015/49. számú ítélete, az I. rendű terheltre kiterjedően – 3354/2017. (XII. 22.) AB határozat

A Zalaegerszegi Törvényszék Bf.227/2017/4. számú végzése és a Pesti Központi Kerületi Bíróság 23.B.26.200/2012/95. számú végzése – 3285/2017. (XI. 14.) AB határozat

A Pesti Központi Kerületi Bíróság 13.Szk.22.380/2015/3. számú végzése – 3305/2017. (XI. 24.) AB határozat

A 2017-ben megsemmisített, illetve alaptörvény-ellenesnek nyilvánított jogszabályi rendelkezések

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 71. § (2) bekezdés e) pontjának „bíró,” szövegrésze, 72/B. § (2) bekezdés e) pontjának „vagy a nemzetbiztonsági ellenőrzésre hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója” és „így különösen” szövegrészei, 74. § g) pontjának „a bírói szolgálati jogviszony,” szövegrésze 2018. június 29-i hatállyal – 12/2017. (VI. 19.) AB határozat

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 1. § (4a) bekezdésének b) pontja, valamint 1. § (4b), (4f) és (4g) bekezdése – 30/2017. (X1. 14.) AB határozat

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 1. § (2) bekezdésének a 2016. április 30-ig hatályban volt 4. pontja – 32/2017. (XII. 6.) AB határozat

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 80. § (3) bekezdés „megállapítása, vagy annak” szövegrésze – 23/2017. (X. 10.) AB határozat

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 34. § (3) bekezdése utolsó mondata – 24/2017. (X. 10.) AB határozat

Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadott, a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény 7. § (4) bekezdése, valamint a 12. § (2) bekezdése a) és c) pontjai – 1/2017. (I. 17.) AB határozat

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 93. § (1) bekezdése – 21/2017. (IX. 11.) AB határozat

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 39/K. § (1) bekezdésének „kivéve, ha korábban sikertelen minősítési eljárásban vett részt” szövegrésze, valamint (2)–(7) bekezdései 2016. október 28-i hatállyal – 35/2017. (XII. 20.) AB határozat

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 16. § (10) bekezdése, valamint 57. § (8) bekezdése – 4/2017. (II. 28.) AB határozat

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 12/2014. (IV. 20.) önkormányzati rendeletének 7/B. §-a, a kihirdetésére visszamenőleges hatállyal, 2016. november 23-ával – 7/2017. (IV. 18.) AB határozat

A tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak értelmezéséről szóló 2/2016. Büntető jogegységi határozat, 2017. október hó 31. napjával – 19/2017. (VII. 18.) AB határozat

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének az integritási szabályzatról szóló 6/2016. (V. 31.) OBH utasítás 5. § e) pontjának „és ajánlásában” szövegrésze, 34. § (2) bekezdésének a)–b) és e) pontjai, továbbá a 44. § a) pontjának „és az esetleges jogkövetkezmények alkalmazásáról” szövegrésze, valamint a 44. § d) pontja – 33/2017. (XII. 6.) AB határozat