EN

Budapest, 2015. december 15., kedd (MTI) – Kezd kialakulni egyfajta új bizalom az Alkotmánybíróság iránt, egyre több beadvány érkezik a testülethez – mondta Lenkovics Barnabás, az Alkotmánybíróság elnöke a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában kedd reggel.

Az Alkotmánybíróság 2015. december 14-én hozott határozatában megállapította, hogy a „Földet a gazdáknak!” Program keretében az állami tulajdonú földek földművesek részére történő értékesítéséhez szükséges intézkedésekről szóló kormányhatározatnak az állami tulajdonú földterületek értékesítéséből származó bevétel felhasználásáról szóló rendelkezése ellentétes a korábban törvényi szinten megállapított felhasználási célokkal. Az Alkotmánybíróság ezért a kormányhatározat e pontját megsemmisítette.

Az Alkotmánybíróság 2015. december 1-jén hozott határozatában elutasította a deviza vagy devizaalapú fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződésekből eredő követelések forintosítását elrendelő törvényi rendelkezések alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló kérelmeket.

Az Alkotmánybíróság az Ügyrend 12. §-a alapján 2015. december 25-től 2016. január 8-ig ítélkezési szünetet tart. Az ítélkezési szünet időtartama az Ügyrend 55. § (4) bekezdése alapján az Ügyrendben meghatározott határidőkbe nem számít bele. Nem érinti ugyanakkor az ítélkezési szünet az Abtv.-ben megállapított, így az alkotmányjogi panasz benyújtására nyitva álló határidőket.

Az Alkotmánybíróság 2015. november 17-én hozott határozatában megállapította, hogy a Quaestor károsultak kárrendezéséről szóló törvény diszkriminatív módon, túlságosan szűken határozta meg a kárrendezésre jogosultak körét, illetve alaptörvény-ellenesen szabályozta a Befektető-védelmi Alap tagjainak kárrendezésbe történő bevonását is. Az Alkotmánybíróság minderre tekintettel a törvény egyes rendelkezéseit megsemmisítette. Maga a kárrendezés ugyanakkor nem alaptörvény-ellenes, a határozatba foglalt alkotmányossági szempontok figyelembevételével a jogalkotónak lehetősége van annak újraszabályozására.

Az Alkotmánybíróság 2015. október 20-i ülésén megkezdte, majd 2015. november 3-i és 2015. november 10-i ülésén folytatta a Quaestor károsultak kárrendezését biztosító követeléskezelő alap létrehozásáról szóló törvény egyes rendelkezéseinek alaptörvény-ellenességét állító indítványok tárgyalását, azonban az ügyben döntést nem hozott. Az ügy további előkészítését követően a következő tárgyalásra 2015. november 17-én kerül sor.

A pénzügyi ügyintézői munkakör ellátása köztisztviselői jogviszony keretében történik, a köztisztviselői jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) alapján írásbeli kinevezéssel és annak elfogadásával jön létre. A kinevezés határozatlan időre szól, legfeljebb 6 hónapig terjedő próbaidővel, teljes munkaidőre. Az illetményre a Kttv. szabályai az irányadóak.

Az Alkotmánybíróság szeptember 22-én aláírt határozatában megállapította, hogy a Kúria Knk.IV.37.467/2015/2. számú, a férfiak és nők egyenlő nyugdíjkorhatárára vonatkozó népszavazási kezdeményezés tárgyában hozott végzése alaptörvény-ellenes.

Az Alkotmánybíróság teljes ülése a 2015. szeptember 15-én elfogadott határozatában megállapította, hogy a Kúria Knk.IV.37.467/2015/2. számú, a férfiak és nők egyenlő nyugdíjkorhatárára vonatkozó népszavazási kezdeményezés tárgyában hozott végzése alaptörvény-ellenes.

2015. június 18-án, életének 88. évében elhunyt Zlinszky János egyetemi tanár, az Alkotmánybíróság volt tagja, a magyar jogásztársadalom jeles képviselője.

Az Alkotmánybíróság ma meghozott és nyilvánosan kihirdetett határozatában döntött azokról a bírói kezdeményezésekről, amelyek a földbizottságokra vonatkozó egyes törvényi rendelkezéseket kifogásolták. A testület a földbizottságok állásfoglalásának felülbírálhatóságával kapcsolatban több korlátozó szabályt megsemmisített, a földbizottságok eljárásával kapcsolatban pedig alkotmányos követelményeket fogalmazott meg.

Az Alkotmánybíróság a köztársasági elnök indítványa alapján a kihirdetése előtt megvizsgálta az állami földvagyon kezelésének szabályait módosító törvény Alaptörvénnyel való összhangját. A testület ma meghozott és nyilvánosan kihirdetett határozatában az indítvány két elemének helyt adott, ezért a törvény nem hirdethető ki.

Az Alkotmánybíróság teljes ülése 2015. június 1-én nyilvánosan hirdeti ki két határozatát

Az Alkotmánybíróság teljes ülése Lenkovics Barnabás elnök javaslatára Sulyok Tamás alkotmánybírót választotta a testület elnökhelyettesévé.

A Kúria által adományozott kitüntetést Darák Péter elnök adta át a Kúria 2015. március 2-i teljes ülésén. Az indokolás szerint Paczolay Péter az emlékérmet a bírói függetlenség védelme érdekében végzett kiemelkedő teljesítményére figyelemmel kapta meg.

Középiskolai tanulóknak szóló ismeretterjesztési programot indított az Alkotmánybíróság a 3-4. (11-12.) évfolyamos tanulók részére. Célunk, hogy bemutassuk az Alkotmánybíróság feladatait, működését, és ezáltal növeljük a diákok alkotmányossággal és az alapvető jogokkal kapcsolatos ismereteit.

A pénteki találkozón szóba került többek között az Alkotmánybíróság működése, a hatalommegosztás kérdései és az alapvető jogok védelmének fontossága. (Fotó: Szigetváry Zsolt)