A 2015-ben megsemmisített bírósági döntések és jogszabályi rendelkezések

2021. április 20.

 

Megsemmisített bírósági döntések

A Kúria Kvk.I.37.191/2015/3. számú végzése – 5/2015. (II. 25.) AB határozat

A Kúria Kvk.II.37.345/2015/3. számú végzése – 9/2015. (IV. 23.) AB határozat

A Fővárosi Ítélőtábla 6.Pf.22.312/2012/3. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 4.P.21.677/2012/2. számú ítélete – 3081/2015. (V. 8.) AB határozat

A Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.16/2013/5. számú ítélete – 1/2015. (I. 16.) AB határozat

A Fővárosi Törvényszék 28.Bpkf.II.10.537/2014/2. számú végzése és a Debreceni Járásbíróság 44.B.2111/2013/6. számú végzése – 14/2015. (V. 26.) AB határozat

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 26.K.33.829/2013/6. számú ítélete – 3/2015. (II. 2.) AB határozat

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 36.Kpk.46.387/2013/9. számú végzése – 13/2015. (V. 14.) AB határozat

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 34.Kpk.46.411/2013/10. számú végzése – 3124/2015. (VII. 9.) AB határozat

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 17.Kpk.45.226/2014/2. számú végzése – 24/2015. (VII. 7.) AB határozat

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.Kpk.45.810/2014/2. számú végzése, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.Kpk.45.810/2014/2. számú végzése és a Budapesti Rendőr-főkapitányság 01000/27040-4/2014. ált. számú közigazgatási határozata – 30/2015. (X. 15.) AB határozat

A Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 7.Kpk.50.100/2013/4. számú végzése – 12/2015. (V. 14.) AB határozat

A Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 7.K.27.809/20.13/3. számú ítélete – 19/2015. (VI. 15.) AB határozat

A 2015-ben megsemmisített, illetve alaptörvény-ellenesnek nyilvánított jogszabályi rendelkezések

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/D. § (3) bekezdésének „illetve a (2) bekezdés szerinti megállapítása” szövegrésze – 34/2015. (XII. 9.) AB határozat

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 96. § (4) bekezdése – 18/2015. (VI. 15.) AB határozat

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 2012. március 1-jétől 2014. június 30-ig hatályos 118. § (8) bekezdésének első mondata, az ott hivatkozott végzés eltiltásra vonatkozó rendelkezése tekintetében – 35/2015. (XII. 16.) AB határozat

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 76. §-ának (1) bekezdésében előírt „jogszerűen” kitétel, 2015. szeptember 30-i hatállyal – 6/2015. (II. 25.) AB határozat

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény – 2012. március 1-től 2013. július 31-ig hatályos – 35. § (1) bekezdése „2012. február 29-éig” szövegrésze, és a 35. § (3) bekezdés b) pont „nem vagy” szövegrésze – 3144/2015. (VII. 24.) AB határozat

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény – 2012. március 1-től 2013. augusztus 31-ig hatályos – 35. § (2) bekezdésének „legkésőbb 2012. június 30-áig” és „E határidő elmulasztása jogvesztő.” szövegrésze – 15/2015. (V. 29.) AB határozat

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 27. § (1) bekezdése a) pontjának ab) alpontja és 68. § (5) bekezdésének második mondata – 17/2015. (VI. 5.) AB határozat

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 103/A. § (1) bekezdése második mondatának „a hirdetőtáblán való kifüggesztést követő” szövegrésze – 17/2015. (VI. 5.) AB határozat

Az Országgyűlés 2015. április 28-ai ülésnapján elfogadott, az állami földvagyon kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény 1. §-a, a 3–6. §-ai, a 8. § (2) és (3) bekezdése, valamint a 13. §-ának a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 38. § (1)–(2) és (4) bekezdéseit megállapító részei – 16/2015. (VI. 5.) AB határozat

A Quaestor károsultak kárrendezését biztosító követeléskezelő alap létrehozásáról szóló 2015. évi XXXIX. törvény 1. §-a, 4. § (5)–(9) bekezdése, 6. § d) pontja és 13. §-a – 32/2015. (XI. 19.) AB határozat

A 2014. június 30-ig hatályban volt, az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. tvr. 27/A. § (2) bekezdés második mondata, valamint 30. § (3) bekezdésének „a kéttagú születési családi név és” szövegrésze – 27/2015. (VII. 21.) AB határozat

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 62. § (5) bekezdése a 2013. március 1. napja és 2013. december 31. napja közötti időszakban – 21/2015. (VI. 18.) AB határozat

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2014. november 3. napjáig hatályban volt 30. § (1) bekezdése – 10/2015. (V. 4.) AB határozat

A „Földet a gazdáknak!” Program keretében az állami tulajdonú földek földművesek részére történő értékesítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1666/2015. (IX. 21.) Korm. határozat 2. pontja – 36/2015. (XII. 16.) AB határozat