Mulasztások

Jogalkotói mulasztások*

(2016. október 15.)

 

I. Teljesítetlen jogalkotói mulasztások (a teljesítésre előírt határidő már eltelt)

 

AB határozat: 37/1996. (IX. 4.) AB határozat

Indítványra/ AB hivatalból: indítványra

Mulasztás tárgya:

Alkotmányellenes helyzet állt elő azzal, hogy Magyarország nem tett eleget az 1947. évi XVIII. törvénnyel becikkelyezett Párizsi Békeszerződés 29. cikk 3. pontjában foglaltaknak.

Felhívott jogalkotó: Országgyűlés

Határidő: 1997. június 30.

 

AB határozat: 45/2003. (IX. 26.) AB határozat

Indítványra/ AB hivatalból: AB hivatalból

Mulasztás tárgya:

Az Országgyűlés mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet idézett elő azzal, hogy nem rendelkezett a Csehszlovákiából áttelepített magyar nemzetiségű személyek kárpótlásáról.

Felhívott jogalkotó: Országgyűlés

Határidő: 2004. június 30.

 

AB határozat: 50/2003. (XI. 5.) AB határozat

Indítványra/ AB hivatalból: indítványra

Mulasztás tárgya:

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az Országgyűlés mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet idézett elő azzal, hogy nem szabályozta törvényben a bizottságai vizsgálati tevékenységének rendjét, a közügyek megvitatásának szabadsága, illetve a személyiséget védő jogok lehetőségét.

Felhívott jogalkotó: Országgyűlés

Határidő: 2004. március 31.

Megjegyzés: Az alkotmánybírósági határozatból fakadó feladatok egy részét az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény rendezte.

 

AB határozat: 54/2004. (XII. 13.) AB határozat

Indítványra/ AB hivatalból: indítványra, részben AB hivatalból

Mulasztás tárgya:

Alkotmányellenes helyzet keletkezett azáltal, hogy az Országgyűlés a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvényben a kábítószerrel visszaélés egyes eseteivel kapcsolatban elmulasztotta a vonatkozó nemzetközi egyezményeket érvényre juttató szabályok megalkotását, továbbá nem rendelkezett a kábítószer-élvezőket segítő gyógyító programok végrehajtásában közreműködők büntetőjogi felelősségéről.

Felhívott jogalkotó: Országgyűlés

Határidő: 2005. május 31.

Megjegyzés: A 2005. évi XXX. törvény részben eleget tett a határozat nemzetközi egyezményekkel kapcsolatos előírásainak, továbbra sem rendezett azonban a kábítószer élvezőket segítő, megelőző programokban közreműködő személy büntetőjogi felelőssége, illetve a Btk. vonatkozó szabályainak összehangolása.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény helyébe 2013. július 1-től a 2012. évi C. törvény lépett, mely továbbra sem rendezi a mulasztást.

 

AB határozat: 33/2006. (VII. 13.) AB határozat

Ügyszám: 363/B/2002.

Indítványra/ AB hivatalból: AB hivatalból

Mulasztás tárgya:

Alkotmányellenes helyzet keletkezett azáltal, hogy az Országgyűlés nem biztosította törvényben a természetvédelmi területek védetté nyilvánításának esetére a tulajdonosoknak az Alkotmány 57. § (5) bekezdésével összhangban álló jogorvoslati lehetőséget.

Felhívott jogalkotó: Országgyűlés

Határidő: 2007. március 31.

 

AB határozat: 17/2008. (III. 12.) AB határozat

Ügyszám: 781/B/2001.

Indítványra/ AB hivatalból: AB hivatalból

Mulasztás tárgya:

Az Alkotmány 2. § (1) bekezdésébe, 13. §-ába, valamint 57. § (1) bekezdésébe ütköző alkotmányellenes helyzet áll fenn amiatt, hogy a jogalkotó nem határozta meg a magántulajdonú ingatlanok (helyiségek) életvédelmi létesítményként (óvóhelyként) való kijelölésének szabályait és kritériumait.

Felhívott jogalkotó: Országgyűlés

Határidő: 2008. december 31.

 

AB határozat: 94/2011. (XI.17.) AB határozat

Ügyszám: 339/E/2009.

Indítványra/ AB hivatalból: AB hivatalból

Mulasztás tárgya:

Mulasztásos alkotmányellenesség áll fenn, mert a jogalkotó nem teremtette meg a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról, és a Balaton Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvényben előírt tulajdoni korlátozásokkal összefüggésben a tulajdonhoz való jog védelmének garanciáit.

Felhívott jogalkotó: Országgyűlés

Határidő: 2012. április 30.

 

AB határozat: 11/2013. (V. 9.) AB határozat

Ügyszám: III/3440/2012.

Indítványra/ AB hivatalból: AB hivatalból

Mulasztás tárgya:

Az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdését sértő, mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenes helyzet keletkezett azáltal, hogy a törvényhozó az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény hatályba lépésekor nem alkotott átmeneti rendelkezéseket, és ennek következtében az állami tulajdonban álló erdőingatlanokra bejegyzett vagyoni értékű jogok jogosultjai az ingatlanok forgalomképtelenné nyilvánítása következtében megfelelő biztosíték nélkül maradtak.

Felhívott jogalkotó: Országgyűlés

Határidő: 2013. szeptember 30.

 

AB határozat: 19/2015. (VI. 15.) AB határozat

Ügyszám: IV/1204/2014.

Indítványra/ AB hivatalból: AB hivatalból

Mulasztás tárgya:

Az Alkotmánybíróság – hivatalból eljárva – megállapítja: mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség áll fenn annak következtében, hogy a tengelyterhelés ellenőrzése során az ellenőrzéssel érintett személy (ügyfél) számára a jogalkotó nem biztosította a tisztességes eljáráshoz való alapvető jog [Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdés] érvényesülését.

Felhívott jogalkotó: közlekedésért felelős miniszter

Határidő: 2015. szeptember 30.

 

AB határozat: 22/2015. (VI. 18.) AB határozat

Ügyszám: III/768/2015.

Indítványra/ AB hivatalból: AB hivatalból

Mulasztás tárgya:

Az Alkotmánybíróság – hivatalból eljárva – megállapítja, hogy az Országgyűlés mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet idézett elő azáltal, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek a kormányhivatal vezetője által pótolt közös önkormányzati hivatali megállapodásról szóló szabályaiban nem szabályozta az Alaptörvény 34. cikk (1) bekezdésének megfelelően a döntéshozatali eljárás során az érintett helyi önkormányzatok véleménye kikérésének, a véleménynyilvánítás módjának és rendjének szabályait.

Felhívott jogalkotó: Országgyűlés

Határidő: 2015. december 15.

 

AB határozat: 25/2015. (VII. 21.) AB határozat

Ügyszám: IV/348/2014.

Indítványra/ AB hivatalból: AB hivatalból

Mulasztás tárgya:

Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy alaptörvény-ellenes helyzet áll fenn annak következtében, hogy a törvényalkotó a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 108.§-a alapján megszűnt haszonélvezeti, illetve használati jogokhoz kapcsolódóan nem alkotta meg a kivételes, a szerződő felek közötti elszámolás során nem érvényesíthető, de érvényes szerződésekkel összefüggő vagyoni hátrányok kiegyenlítését lehetővé tevő szabályokat.

Az Alkotmánybíróság felhívja a törvényalkotót, hogy 2015. december 1-jéig szüntesse meg az alaptörvény-ellenes mulasztást.

Felhívott jogalkotó: Országgyűlés

Határidő: 2015. december 1.

 

AB határozat: 31/2015. (XI. 18.) AB határozat

Ügyszám: II/1175/2012.

Indítványra/ AB hivatalból: AB hivatalból

Mulasztás tárgya:

Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség áll fenn annak következtében, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 216. §-ában nem szabályozta az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdéséből fakadó jogbiztonság követelményének megfelelően a cselekmény elkövetési magatartását.

 

Az Alkotmánybíróság felhívja a törvényalkotót, hogy 2016. június 15-jéig szüntesse meg az alaptörvény-ellenes mulasztást.

Felhívott jogalkotó: Országgyűlés

Határidő: 2016. június 15.

 

 

 

II. Teljesítetlen jogalkotói mulasztások (a teljesítésre előírt határidő még nem járt le)

 

AB határozat: 14/2016. (VII. 18.) AB határozat

Ügyszám: IV/609-36/2014.

Indítványra/ AB hivatalból: AB hivatalból

Mulasztás tárgya:

Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az Alaptörvény I. cikk (1) bekezdését, I. cikk (3) bekezdését és a VIII. cikk (1) bekezdését sértő mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenes helyzet áll fenn annak következtében, hogy a törvényalkotó nem szabályozta a gyülekezésről szóló 1989. évi III. törvényben a gyülekezések békés jellegét megfelelően biztosító garanciális szabályokat, valamint az alapjogok összeütközésének feloldását szolgáló olyan törvényi rendelkezések megalkotását, amelyek biztosítják az ütköző alapjogok lehető legkisebb korlátozás melletti egyidejű érvényesülését.

 

Az Alkotmánybíróság ezért felhívja az Országgyűlést, hogy jogalkotási feladatának 2016. december 31-ig tegyen eleget.

Felhívott jogalkotó: Országgyűlés

Határidő: 2016. december 31.

 

AB határozat: 13/2016. (VII. 18.)

Ügyszám: IV/656-26/2015.

Indítványra/ AB hivatalból: AB hivatalból

Mulasztás tárgya:

Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az Alaptörvény VI. cikk (1) bekezdését sértő mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenes helyzet áll fenn annak következtében, hogy a törvényalkotó nem szabályozta a magánszférához való alapjog és a gyülekezéshez való alapjog kollíziója esetén a kollízió feloldásának szempontjait és annak eljárási kereteit.

 

Az Alkotmánybíróság ezért felhívja az Országgyűlést, hogy jogalkotási feladatának 2016. december 31-ig tegyen eleget.

 

Felhívott jogalkotó: Országgyűlés

Határidő: 2016. december 31.

 

 

* A lista nem tartalmazza az önkormányzatok jogalkotásának elmulasztásával kapcsolatos határozatokat.