MENU
kezdőlapin englishügyfélkapukapcsolat

Határozatok és végzések

A nemrég hozott határozatok és végzések nem hivatalos, tájékoztató jellegű közzététele, a fontosabbak esetében rövid összefoglalóval. A döntések szövegei addig találhatóak meg ezen az oldalon, ameddig nem jelennek meg az Alkotmánybíróság Határozatai hivatalos lapban.

2017.05.25AB határozat alkotmányjogi panaszok elutasításáról (IV/3429/2015.)

Az Alkotmánybíróság május 23-án elutasította a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 82. § (1) bekezdése, valamint a bírósági eljárásban a költségmentesség alkalmazásáról szóló 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 13. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességnek megállapítására és megsemmisítésére irányuló, a Debreceni Törvényszék 2Gf.41.047/2015/3. számú, 5.Gf.41.043/2015/5. számú, valamint 2.Gf.41.053/2015/4. számú ítéleteivel összefüggésben előterjesztett alkotmányjogi panaszokat, valamint a Debreceni Törvényszék 2Gf.41.047/2015/3. számú, 5.Gf.41.043/2015/5. számú, valamint 2.Gf.41.053/2015/4. számú ítéletei alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszokat. A panasz alapjául szolgáló ügyekben az indítványozó és egy nonprofit gazdasági társaság vállalkozási szerződést kötött a társaság által használt kaszáló területén réti széna betakarítására. A hatáskörrel rendelkező hatóság megállapította, hogy a társaság közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzésével kötötte meg a szerződéseket, majd kereseteket indított a társaság és az indítványozó ellen. Mindhárom peres eljárásban megállapították a vállalkozási szerződések érvénytelenségét, és bírságot szabtak ki a társasággal szemben. Az érintett perekben kizárólag az indítványozót kötelezték a le nem rótt illeték állam részére történő megfizetésére, mivel a társaságot teljes személyes illetékmentesség illette meg. Az indítványozó szerint a megsemmisíteni kért jogszabályi rendelkezések és az ítéletek ellehetetlenítették jogainak érvényesülését, és panasszal fordult az Alkotmánybírósághoz, a testület azonban az indítványt nem találta megalapozottnak. Többek között megállapította: a perköltség szabályozása csak akkor hozható kapcsolatba a tisztességes eljáráshoz való joggal, ha valamely személyi kör számára a bírói út igénybevétele a költségviselési szabályok miatt lehetetlenné válik.

megosztásTOVÁBB

2017.05.24AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról (IV/2815/2015.)

Az Alkotmánybíróság május 23-án elutasította a Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.37.055/2015/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt. A panasz alapjául szolgáló ügyben az indítványozó ingatlantulajdonának egy részét a kormányhivatal kártalanítás fejében kisajátította. Az indítványozó keresettel kérte a visszamaradó terület kisajátítását és a kártalanítás felemelését. A jogerős elutasító ítélet ellen az indítványozó felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúriához, sikertelenül. Az alkotmányjogi panaszban az indítványozó a tulajdonhoz való jogának, a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogának, továbbá a jogállamiság elvéből levezethető jogbiztonság követelményének megsértésére hivatkozott. Az Alkotmánybíróság a panaszt nem találta megalapozottnak. Az indítványozó szerint a tulajdonhoz való joga azáltal sérült, hogy a tulajdonának kisajátítására nem teljes kártalanítás mellett, hanem alacsonyabb összeg megállapításával került sor. A testület álláspontja szerint viszont önmagában azzal, hogy az indítványozó megítélése szerint a részére megítélt kisajátítási kártalanítás összege nem tekinthető teljesnek, nem vetett fel olyan alaptörvény-ellenességet, amelyet alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdésként lehetne értékelni. Az Alkotmánybíróság emellett megállapította, hogy nem helytálló az indítványozónak az az érvelése, miszerint a bíróság az ügyében egyáltalán nem tartott tárgyalást: a bíróság több tárgyalást tartott, az indítványozó – jogi képviselője útján – két tárgyaláson is részt vett és az ügyek együttes tárgyalásához maga is hozzájárult. A határozathoz párhuzamos indokolást fűzött Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó, különvéleményt csatolt Dr. Juhász Imre, Dr. Dienes-Oehm Egon, Dr. Stumpf István és Dr. Szívós Mária alkotmánybíró.

megosztásTOVÁBB

2017.05.24AB határozat bírói ítélet megsemmisítéséről és alkotmányos követelmény megsemmisítéséről (IV/2161/2015.)

Az Alkotmánybíróság május 23-án alkotmányjogi panasz alapján megállapította, hogy a Pécsi Ítélőtábla Bhar.I.15/2015/3. számú végzése sérti az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdésében biztosított jogorvoslathoz való jogot, ezért azt megsemmisítette. A testület a jogorvoslathoz való jogból eredő alkotmányos követelményként rögzítette: a pótmagánvádló a fellebbezési jogát a pótmagánvádas eljárás tárgyalási szakaszában is kizárólag a szabályszerű meghatalmazással rendelkező jogi képviselője útján gyakorolhatja. Ennek megfelelően a bíróságnak a jogi képviselő jogorvoslati nyilatkozatát akkor is a pótmagánvádló képviseletében tett jognyilatkozatnak kell értékelnie, ha a pótmagánvádló a tárgyaláson jelen van. Az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló ügyben az indítványozó vádat emelt közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt. A bíróság ítéletében a vádlott bűnösségét megállapította, majd másodfokon felmentést kapott. A pótmagánvádló jogi képviselője az ítélet ellen fellebbezést jelentett be, majd a bíróság elnöke nyilatkoztatta a pótmagánvádlót, aki nyilatkozata szerint az ítéletet tudomásul vette. A harmadfokú bíróság szerint a másodfokú bíróság akkor járt volna el helyesen, ha a pótmagánvádló jogi képviselője által bejelentett fellebbezést mint nem jogosulttól származót elutasítja. Az indítványozó arra hivatkozott az Alkotmánybíróságon, hogy a másodfokú bírósági eljárásban a pótmagánvádló jogi képviselőjének jogorvoslati nyilatkozattal kapcsolatos felhívása után nem lett volna szükség a pótmagánvádló nyilatkoztatására is, hiszen a jogi képviselő jogorvoslati nyilatkozata joghatályos volt. Az Alkotmánybíróság értelmezésében a jogorvoslathoz való jog a tényleges és hatékony jogorvoslat lehetőségének a biztosítását követeli meg. Mindez nem csupán a jogalkotóval szemben fennálló követelmény, hanem a jogalkalmazó szerveket is kötelezi.

megosztásTOVÁBB

KERESÉS ÉS SZŰRÉS AZ ÜGYEKBEN

A döntés

sorszáma évszáma

Az ügy

ügyszáma évszáma

Részletes keresés és szűrés

 

AKTUÁLIS
2017.05.24 Alkotmánybírósági Hírlevél

Alkotmánybírósági Hírlevél címmel elektronikus tájékoztató kiadványt indított az Alkotmánybíróság.

KERESÉS ÉS SZŰRÉS AZ ÜGYEKBEN

A döntés

sorszáma évszáma

Az ügy

ügyszáma évszáma

Részletes keresés és szűrés

 

AKTUÁLIS
2017.05.24 Alkotmánybírósági Hírlevél

Alkotmánybírósági Hírlevél címmel elektronikus tájékoztató kiadványt indított az Alkotmánybíróság.