Az Alkotmánybíróság szervezete

Az Alkotmánybíróság az Alaptörvény védelmének legfőbb szerve. Feladata a demokratikus jogállam, az alkotmányos rend és az Alaptörvényben biztosított jogok védelme, a jogrendszer belső összhangjának megőrzése, valamint a hatalommegosztás elvének érvényre juttatása.

Az Alkotmánybíróság funkciójára, rendeltetésére vonatkozó alapvető szabályokat az Alaptörvény rögzíti, a szervezeti és eljárási szabályok fő vonalait pedig az új Abtv. tartalmazza. Az Alkotmánybíróság eljárására vonatkozó részletes szabályokat az Ügyrend állapítja meg.

Az Alkotmánybíróság tizenöt tagját az Országgyűlés választja meg minősített többséggel (az összes képviselő kétharmadának szavazatával), tizenkét évre. Az Alkotmánybíróság elnökét az Országgyűlés választja az alkotmánybírók közül, az elnökhelyettest pedig, az Alkotmánybíróság elnökének javaslatára, az alkotmánybírók maguk közül választják meg. Az elnöknek igazgatási, koordinációs és képviseleti feladata van, tevékenysége nem érinti az alkotmánybírók függetlenségét.

Az Alkotmánybíróság döntéseit teljes ülésen, öttagú tanácsban vagy egyesbíróként hozza. Az Ügyrend alapján lehetőség van továbbá háromtagú tanácsok felállítására is. A teljes ülés dönt a törvények alkotmányosságáról, és más, az Ügyrend által meghatározott kérdésekben.

Az öttagú tanácsok összetételét és a tanácsvezetők személyét az 1007/2016. (XII. 15.) AB Tü. határozatában állapította meg az Alkotmánybíróság teljes ülése. E szerint az 1. öttagú tanács tagjai Dr. Juhász Imre tanácsvezető, Dr. Balsai István, Dr. Czine Ágnes, Dr. Horváth Attila, Dr. Sulyok Tamás alkotmánybírók. A 2. öttagú tanács tagjai Dr. Varga Zs. András tanácsvezető, Dr. Pokol Béla, Dr. Schanda Balázs, Dr. Stumpf István, Dr. Szívós Mária alkotmánybírók. A 3. öttagú tanács tagjai Dr. Dienes-Oehm Egon tanácsvezető, Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó, Dr. Salamon László, Dr. Sulyok Tamás, Dr. Szalay Péter alkotmánybírók.

Az egyesbírók személyét az Alkotmánybíróság elnöke jelöli ki. 2016. október 1-től 2017. június 30-ig Dr. Horváth Attila és és Dr. Szívós Mária alkotmánybírók látják el az egyesbírói feladatokat.

Alkotmánybíróság igazgatási munkaszervezete az Alkotmánybíróság Hivatala, amely ellátja az Alkotmánybíróság szervezeti, működtetési, ügyviteli és döntés-előkészítési feladatait. Az Alkotmánybíróság Hivatalát a főtitkár vezeti. A főtitkárt az elnök javaslatára a teljes ülés választja meg. 2011. január 1-je óta a főtitkári tisztséget dr. Bitskey Botond tölti be.

Az Alkotmánybírósággal foglalkozó tanulmányok és cikkek bibliográfiája itt érhető el.